Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

124

van de Lib. Kath. Kerk bezocht om over Hansje's doop te spreken.

Inderdaad (gelijk we reeds wisten) blijkt een zoodanige doop met zich méé te brengen een bevestiging van ons kind als „lidmaat" van die Kerk die „de wedergeboorte van Christus in

het lichaam van J. Krishnamurti" erkent. Liever was mij een

„vrije" Christelijke doop geweest, zónder aanvaarding van

dit (of eenig ander).... dogma.

Ik heb met deze (theosofische) propaganda voor een nieuwen Wereldleeraar en zijn (reeds gedeeltelijk „benoemde" discipelen) in mijn drama „Koningen" nogal den draak gestoken. After all... het is mógelijk, en wie zou het niet wenschen, dat onze Heiland deze aarde nogmaals met Zijn heilige voeten zou betreden. De

astrologische constellatie wijst er op, zegt men de atmospheer

is wonderlijk „gespannen" zeggen dezelfden En ik heb dat

evenzeer gevoeld. Maar wie zal zeggen, of de „uitstorting", die ongetwijfeld in deze duistere dagen licht komt brengen, zich zal

voltrekken in den vorm, dien de Theosofen (die wel erg sterk

in „vormen" zijn, in vormen en in.... sprookjes) proclameeren?

Hoe het zij: ons kind zal den Christelijken doop ontvangen, en in deze speciale kwestie later zélf kiezen.

Wat het Sacrement van den doop betreft, zooals dat in de L. K. K. wordt opgevat, zal ik morgen hier iets citeeren uit een artikel van Mej. Corrie v. Soelen in „De Tempel", dat ons het allereerst tot ons besluit inspireerde.

23 J a n u a r i. — Aan de hand van verschillende leerboeken heb ik gisteren, in de Openbare Leeszaal, een grondige studie gemaakt van het onderwerp „Zuigelingen-verzorging". Het schijnt, dat vooral de Duitsche moeders de laatste jaren zijn overgegaan tot een voeding van ten hoogste 20 minuten en niet meer dan 5 a 6 keer daags. De babies worden er dan al dadelijk aan

gewend des nachts (net als echte menschen) te slapen.

Over-voeding (en hierin heeft Mien dus wel altijd juist gevoeld) maakt de kinderen slap inplaats van.... sterk. Over de verschillende ziekte-symptomen (hoewel ik me daarin heb „gespecialiseerd"), het week-worden van het achterste deel van den schedel, dat soms na 6 maanden voorkomt en op Engelsche ziekte wijst, enz. enz., zwijg ik hier liever, aangezien Hansje deze wetenschap Goddank nog niet noodig heeft.

Sluiten