Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

125

Toen ik Mien, bij het naar bed gaan, sprak over dien allesöverheerschenden wil in mij, voor ons kind te.... vechten, hief ze haar kopje naar me op en herhaalde met zóóveel vuur: „Ja, ik zou voor hem kunnen.... vechten", dat ik er diep-ontroerd door was.

Dit is wel een oer-instinct, dieper wortelend en sterker dan elke.... cultuur.

Later. — Thuis komend vond ik onze „kamer" met witte biezen overdekt. Het bleek, dat Lien er met een drietal vriendinnen „Hawaiïan"-kleeren had zitten naaien. Dat is de moderne „dans"-uitrusting, waarin men het ongegeneerdst te voorschijn kan komen.... Ze had zich daarenboven een „jongenskop" laten knippen en liep rond in een miniem goudgeel broekje, waarover het witte-biezen-gordijntje. Echt Hawaüan....

Daar het te laat was om nog op te ruimen, slaap ik vannacht tusschen de strooien Hawaï-bandjes en in de luchtjes, die deze dames (waarvan er één de spruit is van een Weensche mama en een Itahaanschen papa) hebben achtergelaten....

Zondag, *24 Januari. — Straks wordt Hansje gedoopt. Ik zal hem zelf ten doop houdea, terwijl taate Jo, op oas beider verzoek, als „meter" fungeert.

Hier volge allereerst het bewuste „Tempel"-artikel: „De beteekenis van den doop in de Liberaal Katholieke Kerk". Ik citeer het nagenoeg in zijn geheel:

„De doop is een sacrament, waarbij de gedoopte plechtig toegelaten wordt tot 't lidmaatschap van Christus' heilige kerk, en aan hem opgedragen wordt. Het begint met den gewonen aanroep, zooals al onze diensten. Wij moeten echter wel er aan denken, dat wij aan de ziel zélf van 't kind niet kunnen komen, maar te doen hebben met de voertuigen op 't physiek gebied, 't Is noodig dit nieuwe lichaam zoo te stemmen, dat de ziel er beter door kan werken. Zij komt terug, beladen met 't gevolg van vroegere levens, dus met goede en kwade eigenschappen. Dit feit wordt door de orthodoxe leer toegeschreven aan den nasleep, eigenlijk van den zondeval van Adam en Eva, terwijl 't slechts de uitkomst is van 't goede en kwade, gedaan in vorige levens. De plicht der ouders tegenover 't kind nu is: alles in 't werk te stellen om de goede eigenschappen te belevendigen en de kwade tegen

Sluiten