Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

126

te gaan. Is 't kind omringd door liefde en teederheid, dan zal dit zijn goede hoedanigheden naar voren brengen, terwijl, indien het omringd is door boosheid en onverschilligheid, dit 't verkeerde van hem zal belevendigen.

Op dit feit berust 't sacrament van den doop. Het water, dat gebruikt wordt, is gemagnetiseerd, opdat 't in mag werken op de hooge voertuigen van 't kind, zoodat ook in 't astrale en mentale lichaam de goede zaden versterkt en de kwade tegen gegaan worden. Vandaar ook, dat de doop plaats heeft bij de geboorte, zoodat tegen den tijd dat de kwade zaden zich willen gaan ontwikkelen, de goede reeds versterkt zijn en in groei de anderen ver vooruit.

Dit is één bedoeling van deze ceremonie, de andere is: een heiliging en apart zetten van de nieuwe voertuigen voor de ware uitdrukking van de ziel zelve en voor den dienst van de Groote Witte Broederschap. De doop kan daarom genoemd worden een daad van witte magie, welke het heele toekomstige leven van het kind zal beïnvloeden. Door Katholieken wordt vaak beweerd, dat bij den doop een bescherming aan 't kind wordt gegeven. Dit is een heel mooi symbool om uit te drukken wat in werkelijkheid gebeurt, want een nieuwe gedachtevorm wordt gebouwd, die met goddelijke kracht gevuld is en bij 't kind blijft, de band vormend tusschen Christus en 't kind. Een sacrament is echter geen toovermiddel, 't kan onmogelijk 't karakter van den mensch veranderen, 't helpt hem slechts meester over zichzelf te worden en geeft hem meer kans van slagen. De haast, die men heeft om 't kind te doopen als men vreest, dat 't sterven zal, spruit daaruit voort, dat de zaden van 't kwaad uit vorige levens, ook op 't astraal gebied zich kunnen ontwikkelen, en dit moet tegengegaan worden. Verder is er nog iets bijzonders in dezen dienst. Als men helderziende een pasgeboren kind bekijkt, ziet men, dat 't voorhoofd, de keel, 't hart en de solar plexus, kleine harde kringen vertoonen, zoo groot als een dubbeltje, die nauwelijks te bewegen zijn en zachtjes glanzen. Heeft de priester bij 't doopen 't kruis over deze middelpunten gemaakt, dan beginnen zij te schitteren en te draaien, groeien tot de grootte van ongeveer een gulden.

Op deze wijze worden de krachtcentra van den mensch geopend voor de goddelijke uitstorting. Zijn de centra geopend, dan spreekt de priester eenige zinnen, die ten doel hebben het

Sluiten