Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

135

ten ten slotte wel bekennen, dat hun voorstellingen slechts.... voorstellingen zijn, en dat men zeker niet het recht heeft zijn geloof, hoe verheven dat ook zij, als de waarheid te doen gelden, doch slechts als één van die onnoemelijk vele wegen, die voeren tot dat ééne Absolute, waarin al onze voorstellingen samenkomen en worden opgelost.

Het komt er dan ook niet op aan wat men, bij zijn aanbidding, denkt, nog minder wat men zegt, doch op de wijze waarop men bidt: de zuiverheid, de waardigheid, de overgave. Het profane spreekwoord: „alle wegen leiden naar Rome" is hier wel zeer van toepassing. Alle gebeden leiden tot den Almachtige, zoo ze slechts komen uit het hart. En met hoe minder „beelden" ons lager verstand dan onze gebeden belast, des te lichter zullen ze opwieken tot Hem, die slechts in volkomenheid door het Hart kan worden verstaan. Die slechts door het Hart, dat woordenloos en redeloos is, want gehoorzaam aan een hóógere Rede, kan worden „begrepen".

En wanneer ons geleerd wordt, dat wij „geen beelden" zullen maken van iets dat in waarheid „is", dan ligt de groote waarde van dit verbod eerst in dat wat daar onmiddellijk op volgt: „en gij zult U voor die niet buigen. Want Ik, Uw God, ben een éénig

God" Die door voorstellingen kan worden benaderd, doch

Die aanbeden wil zijn in volstrektheid, dat is: met het Hart. Dat is: zonder woorden, die het, lagere. Verstand dicteert. Dat is: in deemoed en volkomen overgave. Dat is: door alle menschen op g e 1 ij k e wijze!!

Zoo we hier nog dieper op willen ingaan, zouden we het aldus kunnen uitbouwen: om in waarheid tot God te kunnen vluchten, moet men eerst zijn verstand, zijn voorstellingsvermogen, zijn Rede zóódanig beheerschen, dat zij de stem des Harten vrij laten op haar eigen wijze tot God te „spreken": de Ziel om zich met zijn Schepper te vereenigen. Gelijk Franciscus van Assisi, die de eenvoud zelve was, gelijk een Confucius, die zich in woorden beperkte om rijker te zijn in.... Taal.

Door de eeuwen heen hebben wij menschen het Heelal bevolkt met beelden, en ons, meestentijds, voor deze gebogen en hen aanbeden. Dat was als ons Hart tekort schoot. Immers: de ware Liefde is niet alleen blind (dat is: slechts ziende wat goed en

Sluiten