Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

166

vernemen of. en zoo ja tegen welke (event. jaarlijksche) vergoeding, wij een dergelijke automaat (ter grootte van een brievenbus, alleen smaller en ondieper) zouden kunnen plaatsen tegen het blinde gevelgedeelte van Uw perceel (Nr. 75) geheel rechts aan de Kerkstraatzijde, d.w.z. natuurlijk zóódanig, dat de automaat minstens één decimeter van Uw spiegelruit aan dien kant verwijderd staat en in geenendeele de beschouwing van Uw étalage belemmert. ... we zouden haast zeggen: in tegendeel in de hand werkt.

Wij zouden het zeer op prijs stellen (in verband met meerdere onderhandelingen in dezen, en een gewenschte spoedige beslissing) zoo U onzen Directeur één dezer dagen, bij voorkeur te Hilversum zelf, zoudt willen ontvangen voor een nadere bespreking, en danken U bij voorbaat voor den mogelijken spoed waarmee U ons in deze kwestie zult willen tegemoet komen.

Voor de N.V. „TABATO",

De Directeur: enz.

Aan de Directie der Nederl. Spoorwegen, te UTRECHT.

Door de N.V. „Tabato" (tot exploitatie van sigaretten-automaten in Nederland) werd aan verschillende gemeente-besturen vergunning aangevraagd tot het plaatsen en exploiteeren van hare automaten (die reeds geruimen tijd in het buitenland, o.a. te Brussel functioneeren) op den openbaren weg. Ons is bij onze onderhandelingen met genoemde gemeentebesturen gebleken, dat speciaal te Hitverswn, Haarlem en Utrecht de (zoowel voor ons eigen doel als uit verkeersoogpunt) geschiktste punten-van-opstelling zijn gelegen in de onmiddellijke nabijheid der stations.

Weshalve wij Uw Directie willen vragen of het mogelijk is een drietal onzer automaten (ter grootte van een gewone brievenbus, zeer fraai afgewerkt, blauw gelakt met wit emaille bordjes) te plaatsen resp.:

Ie. op het trottoir tegen het hek van het station te Hilversum, bij den uitgang — en zoover van dien uitgang verwijderd als U wenschelijk voorkomt;

2e en 3e. op de trottoirs tegen de stationsgebouwen te Utrecht en te Haarlem op een door U aan te geven, of in gemeenschappelijk overleg te kiezen punt. Een en ander behoudens de door de betrokken gemeenten te verleenen concessie en tegen een (event. jaarlijksche) vergoeding.

Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer U onzen Directeur één dezer dagen voor een voorloopige bespreking van dit onderwerp zoudt willen ontvangen en danken U bij voorbaat voor de welwillendheid en den mogelijken spoed waarmee U deze aanvraag zult willen behandelen.

Voor de N.V. „TABATO",

De Directeur: enz.

Aan de N.V. „Tabato", AMSTERDAM.

In antwoord op nevengemeld schrijven hebben wij de eer U mede te deelen, dat wij tegen de gevraagde opstelling van sigaretten-automaten bezwaar hebben.

Een bespreking van dit onderwerp is in verband hiermede overbodig.

De Chef van den Dienst van het Vervoer, enz.

Sluiten