Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER MIJN VRIEND ALEX DE JONG.

Biografie. *)

Alex de Jong werd in 1889 te Rotterdam geboren. Na aanvankelijk in gansch andere richting te hebben gewerkt (wat ongetwijfeld een gunstigen invloed op zijn „algemeene" vorming heeft gehad), kwam hij, eerst op 18-jarigen leeftijd, op het Koninklijk Conservatorium voor Muziek te 's Gravenhage, waar de Zwaan hem leidde in zijn lievelings-vak: het orgelspel, van Ling zijn leeraar was voor piano en harmonie en Viotta die voor compositie, en dat hij met een bijzondere vermelding van „virtuositeit" in orgelspel verliet. Reeds in 1908 (dus tijdens zijn leerlingschap aan het Conservatorium) werd hij benoemd tot organist aan de Oud-Katholieke kerk te 's Gravenhage, in 1910 gaf hij zijn eerste orgelconcert en werd in 1917 verbonden bij Eduard Verkade. In de zomermaanden maakte en maakt hij herhaaldelijk tournees, waarvan we die met het Dehé-trio (met Willy van Sonsbeeck-Hommes en Willem Dehé, solo-cellist van het Staats-orkest te Moskou) in herinnering brengen, en werd slechts door den oorlog verhinderd zijn studie in Duitschland te gaan voltooien.

Noemen we tenslotte uit zijn laatste werk zijn muzikale illustratie van het maskerspel „Nataraja", dat in 1925 onder leiding van Albert v. Dalsum werd opgevoerd, en een compositie „naar Japanschen trant" bij het Japansche dicht-spel „Hagoromo".

Tweede bedrijf van „De Vertraagde Film"....

Daarvóór: gezellige babbel in de Stadsschouwburg-cantine met den componist Alex de Jong, dirigent van de „huiskapel". Zijn eerste (en voor het onderhavige stuk: éénige) violist voegt zich bij ons. Even later gevolgd door „de" celliste, waarmee de „kapel" in dit geval (men moet economiseeren) au grand complet is. Programma-joffers komen haar stuiver-fooien in koffie omzetten, de Dood waart om, zot Loewietje komt er een sigaretje smoken....

Dan, zooals ik zei, gaat de tweede akte (die „met muziek") beginnen. In de schaduw van den componist-dirigent-organistbekkenslager-tamboer-majoor sluip ik op het overvolle tooneel,

*) Uit een korte beschouwing in „Boek en Kunst".

**) Als eerste van een voorgenomen serie „De Onzichtbaren in onze tooneelwereld" (in „Spel en Dans").

Impressie. **)

Sluiten