Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

203

in alle bescheidenheid willen zeggen: laten wij trachten de waarde van de zorg voor het lichaam niet zóózeer te overdrijven, dat we daar alleen. ..alles van verwachten! Dat we ons gaan verbeelden door haar alleen den aard van onze toekomstige kinderen en het wezen van het huwelijksleven te kunnen... „bepalen", ja: het levende leven te kunnen peilen en regeeren tot in de diepste en goddelijkste schuilhoeken van de Liefde zelf!

Dat leidt tot teleurstellingen als die, welke de laatste maanden de gemoederen van uw Nederlandsche afdeeling in twijfel hebben gebracht, en die wat mij betreft. .. geen „teleurstellingen" zijn! Integendeel: vingerwijzingen, dat, bij de wijze waarop gij nu leeft en predikt, het leven de grenzen van uw „theorie" ontsnapt... ontsnappen moet!

★ *

Inderdaad: géén „teleurstellingen" waren het, maar vingerwijzingen waarbij de besten onder uw leden als goddelijk „instrument" werden gebruikt! Immers... en hier ben ik gedwongen, hoe ongaarne ik dat ook doe, den drempel van het „persoonlijke" te overschrijden... Immers: wanneer gij, hygiënisten, op de u eigen wijze, een bepaald kind „bestelt" en de Schepper zélf baart u een tweeling, wat wil de Schepper, wat wil (zoo ge dat verkiest) het Leven u dan daarmee zeggen? Het wil zeggen: ge hebt bij uw plannen voor het schoonmaken van het „huis" ook den aard van den, scheppenden, geest willen „bepalen", die het bewonen moet... zónder dagelijks met dien geest te verkeeren, zonder dien Geest te erkennen, te verwachten en te aanbidden in de eerste pla ats, als het scheppend, het goddelijk beginsel, dat door geen hygiënische zorg alleréérst, te benaderen is! *) Het wil zeggen: fundeer uw zorgen (gelijk de Iraniërs deden, die ge navolgt), op hechter, religieuse basis, en wat nu nog een „teleurstelling" voor u is, zal dan niet anders zijn als een vingerwijzing naar inkeer tot het goddelijk mysterie, dat bóven de menschelijke zorgen uit... uit-eindelijk „beschikt".

Immers (en hiertoe wilde ik tenslotte komen, en ik wenschte wel, dat juist gij, gezonde, sterke en levens-blije Mazdaznanmenschen mij verstondt!): wanneer een zóó devoot en alles-offe-

*) Het wil zeggen (gelijk ik juist deze week ergens las), „dat ge den dienst van dien „Geest", den godsdienst, slechts betracht als onderdeel van Uw... therapie!"

Sluiten