Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

254

de concessie, die de Theosofen hem aan de hand doen, „dat de goddelijke geest, die thans Krishnamurti overschaduwt, dezelfde Christus-ziel zou zijn, die zich door Jezus van Nazareth openbaarde" zal hem niet zoo maar over zijn pijnlijke scrupules vermogen heen te helpen.

Toch is, gelijk gezegd, slechts hij, die dit „vooroordeel'^?) in zichzelf heeft overwonnen, in staat de woorden van dezen Krishnamurti in waarheid te „beluisteren".

II.

Noch de verstandelijke overweging, dat men in dezen tijd van diepe duisternis en verwarring, van nieuwe-ras-geboorte en religieuse regeneratie een nieuwen Wereldleeraar mag verwachten, noch zelfs het intuïtief gevoel, dat de sfeer, die door T. V. en Ster-orde rondom deze nieuwe „openbaring Gods" is gekweekt de juiste is, blijken dus voldoende den Christen naar aanleg en geboorte tot een waarlijk geloof in Krishnamurti's boodschap te bewegen. Voor het eerst na 2000 jaar blijkt een soortgelijke sterconstellatie als in Jezus' tijd aan het firmament te zijn verschenen (het z.g. „Kruis des Zoons"). Wat zegt het ons? Duizenden, die het Sterkamp te Ommen, dit jaar en het vorige, hebben bijgewoond, werden diep getroffen door de wonderbaarlijke verandering in Krishnamurti's stem en wezen op het oogenblik, dat hij, tijdens één van zijn schoone en suggestieve toespraken plotseling (sprekende over den Wereldleeraar) tot het gebruik van den eersten persoon overging: Ik zeg U.. . Wat beteekent het voor ons, wat mag en kan het voor ons beteekenen, zoolang wij nog in onzen Heer Jezus Christus den „eenig-geboren Zoon Gods" blijven zien, in den zin, dien we daaraan tot nog toe hebben gehecht? De Zaligmaker der Menschen, Wiens bloed alléén bevrijdt van alle zonden...

Het hooge woord moet er uit: we zullen, indien we willen komen tot het aanvaarden zelfs van de mógelijkheid van het optreden van een nieuwen Wereldleeraar, hetzij dit dan Krishnamurti is of een ander, ook in deze heilige kwestie ons.... „standpunt" moeten „overwinnen". Gelijk wij zoovele, eveneens vaak „heilige" standpunten, eiken dag, ja, in dezen razend snellen tijd, elk uur, moeten overwinnen, gedachtig aan die oude wijsheid: „dat elke vorm, die vol, en dus dood is, gebroken

Sluiten