Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

278

halzen. Men kan zich dus mijn stemming voorstellen toen Ik, mij verdiepende in Kloos' prachtige jeugd-verzen, dit alles onwillekeurig overdacht. Ongetwijfeld zal de onsterfelijke dichter in Kloos dan ook de eerste zijn om het onderstaande te vergeven, en (naar ik hoop!) te rechtvaardigen:

Je pleure le poète, qui, par la grace du Coeur,

chantait des vers si purs, qu'ils batt' le rossignol,

et dolt périr, hélas, une pauvre idole,

en lTiomme bavard, mon Dieu!. sans grace et sans pudeur.

(Later.) — In dezelfde „Nieuwe Gids" (voor het jongste geslacht wil ik hier bijvoegen: het was het strijd-orgaan der „Tachtigers"!) doet ook Lodewijk van Deyssel (heilige schroom onzer jeugd!) zijn best den koningsmantel, dien hij zichzelf eens om de schouders sloeg, te bevuilen en tot den laatsten vezel te ontrafelen. U gelooft het niet? Hoor slechts toe:

Van Deyssel geeft sedert geruimen tijd korte karakteristieken ten beste van bekende literatuur-monumenten („Letterkundige Dagboek-Aanteekeningen"). Hij doet dit veelal in enkele regels... kon men slechts zeggen: met een enkele geniale pennestreek!... Zoo schrijft hij van Shakespeare's „Tempest":

„The Tempest" is zeer slap en zwak, hol, leelljk en ledig. Is het bewezen, dat al deze werken van Shakespeare zijn?"

Nou u, en dan ik en dan weer de heer v. Deyssel... Men ziet

hem in gedachten zitten voor zijn schrijfbureau: links de Wereld-boekenkast, rechts een reusachtige prullemand, vlak vóór hem een kwispeldoor. Zie nu, hoe de heer Alberdingk Thijm fluimt (dit is een „Letterkundige DagboekAanteekening" op zichzelf!), en spreekt:

„Mevrouw Warren's Bedrijf" door G. B. Shaw is een revolutionair pamflet in stijven tooneel-vorm, zonder kunst-verdienste."

Punt. Prullemand. Een abonnement op de N. G. kost ƒ25.—■ (zegge vijfen-twintig gulden).

Wilt U nog meer?

De Hamburgische Dramaturgie (van Lessing) is zoo-zoo(ü). Er komen enkele passages in voor, waar de auteur bijna iets goeds zoude zeggen, maar dat blijft dan toch dof en tweede-handsch". „Minna von Barnhelm en Nathan der Weise(!) hebben geen waarde, even min als Die Juden, der Junge Gelehrte, en z. v." Prullemand.

„Phèdre en Britannicus (van Racine) zijn toch niet groote kunst." Prullemand.

„Niet zoo heel veel zaaks (Honoré de Balzac). Onredelijk, onwaarschijnlijk, sentimenteel, smakeloos". Prullemand.

„Gisteren gelezen de gedichten Atta Troll en Deutschland (van Heinrich Heine). Hierin thans niet zoo zeer „toon" gevonden " (Fluim).

Dit werd blijkbaar, vanwege de belangrijkheid, als telegram aan vriend Kloos verzonden. Nog ééne dosis?

„Fioretti dl San Francesco d'Assisi is een mooi boek".

Punt. Nieuw hoofdstuk. Een abonnement op de N. G. (zei ik het U niet reeds?) kost tien rijksdaalders!

En tenslotte dan toch nog iets over Oscar Wilde (Dorian Gray, Gevangenis-ballade!, De Profundis! !, Salome! ! !):

Sluiten