Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

ALGEMEENE INLEIDING

wetboek van strafrecht voor Inlanders, heeft het adatstrafrecht in Ned.-Indië in de sfeer der gouvernementsrechtspraak zijn geldigheid verloren; art 387 van dat wetboek schafte het uitdrukkelijk af, ofschoon reeds lang vóór dien feitelijk de beginselen van het Europeesche strafrecht waren toegepast

Intusschen is het adatstrafrecht blijven bestaan en wordt het nog immer toegepast: le in streken, waar het Nederlandsche gezag zich nog niet heeft kunnen doen gelden, de z.g.n. ongerepte streken, zooals in de binnenlanden van Borneo en van Nieuw-Guinea, 2e in zelfbesturend gebied, waar de regeering ten gevolge van de met de zelfbesturende vorsten gesloten politieke contracten het recht tot ingrijpen mist en 3e ook vaak in rechtstreeks bestuurd gebied, Waar het Gouvernement uit gebrek aan middelen en rechterlijk personeel nog immer de inheemsche rechtspraak heeft laten voortbestaan. *)

Maar ook daar waar de bevolking aan het wettelijk strafrecht onderworpen is, is de kennis van het inheemsche straf-

) Op Java en Madoera is althans in rechtstreeks bestuurd gebied, in ae z.g.n. gouyernementslanden, overal het adatstrafrecht afgeschaft, waarvoor bet gecodificeerd en ongecodificeerd wettelijk strafrecht in de plaats zijn getreden Doch ook in de Vorstenlanden Soerakarta en Diocjakarta wordt door de gouvernementsrechters het Wetboek van Strafrecht met uitzondering alleen van art. 523 (vgl. art 21 sub. 18 Inv. Ver.) toegepast.

in de Buitengewesten daarentegen is de toestand geheel anders Daar vindt men uitgebreide gebieden, waar, hoewel staande onder rechtstreeksch bestuur, nog immer adatstrafrecht voor de aan de inheemsche rechtspraak onderworpen personen geldt, zoo bijv. in Groot-Atjeh, de Gajo- en Alaslanden, Tapanoeli Sumatra's Westkust, bijna geheel Borneo, Amboina, ZuidNieuw-Gmnea feitelijk en Bali en Lombok. Intusschen ook hier worden vooral waar de inheemsche rechtspleging staat onder Europeesche leiding en toezicht in tal van gevallen beginselen en bepalingen van het Europeesche strafrecht toegepast; zij het ook dat het wettelijk strafrecht daar behoudens heel enkele uitzonderingen, geen verbindende kracht heeft Vgl. omtrent dit onderwerp: Prof. Mr. C. v. Vollenhoven, Het adatrecht van Ned.-Indië Dl. I Leiden 1906-1918, André de la Porte blz 51 fj-KÜi CajTentier Alting, Grondslagen der rechtsbedeeling in Ned-

indie blz. 19 en 20.

S^L 1919 No- ,360 werd bePaaId> dat in het rechtstreeks bestuurd gebied der gewesten buiten Java en Madoera, waar de bevolking is gelaten in het genot harer eigen rechtspleging, heeren- en gemeentedienstovertredingen worden gestraft als bepaald in art. 523 W v Str

Met betrekking tot de eigen rechtspraak in zelfbesturende landschappen wordt hier gewezen op de bepaling, die altijd in de politieke verdragen wordt opgenomen dat het zelfbestuur zich verbindt geen martelende en verminkende straffen op te leggen.

Sluiten