Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEENE INLEIDING

11

verschijnsel der misdadigheid. Dit onderdeel vindt een nadere bespreking hieronder § 4.

C. HULPWETENSCHAPPEN De strafrechtswetenschap bestrijkt zooals ons bleek een zeer omvangrijk gebied, 't Zal ons dus niet verwonderen, dat bij de beoefening daarvan vele hulpwetenschappen te pas komen en diensten bewijzen. Van deze hulpwetenschappen noemen we: de anthropologie, de algemeene rechtsphilosophie, de zedenkunde (ethica), de algemeene statistiek, de gerechtelijke geneeskunde (medicina forensis) en de gerechtelijke psychiatrie.

§ 3. Be strafrechtstheorieën A. KORTE GESCHIEDENIS DER STRAFRECHTSTHEORIEËN Reeds sedert de oudheid heeft het wijsgeerig denken zich beziggehouden een antwoord te zoeken op de vraag naar het wezen, den grond en het doel der straf.

En dat deze vraagstukken het voorwerp van aanhoudende philosophische overpeinzing zijn geweest, is begrijpelijk, als men het eigenaardig karakter van het strafrecht bedenkt. Hier toch wordt aan schending of ingevaarbrenging der rechtsorde naast de uitzichzelf verklaarbare gevolgen als de privaatrechtelijke verplichting tot schadevergoeding en de moreele als wroeging publieke afkeuring, nog bovendien een bijzonder leed verbonden, terwijl het merkwaardige is, dat dat leed het karakter draagt van aanranding dierzelfde rechtsgoederen, leven, vrijheid, vermogen en eer, welker bescherming het Recht juist anders onder zijn bijzondere hoede neemt „Als strafrecht snijdt het recht in zijn eigen vleesch"1).

Hoe is de Straf nu te rechtvaardigen, althans te verklaren? Op verschillende wijzen heeft men dit probleem in den loop der tijden trachten op te lossen. De verschillende opvattingen kunnen tot drie groepen Van theorieën worden teruggebracht :

I de absolute, noodwendigheids- of vergeldingstheorieën.

II de relatieve of doeltheorieën.

III de z.g.n. vereenigingstheorieën. i) Aldus v. Hamel blz. 38.

Sluiten