Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

ALGEMEENE INLEIDING

daarop gebaseerde conclusiën, bet bestaan van een misdadigerstype en van geboren misdadigers, verworpen.

C. DE FRANSCHE SCHOOL

Tegenover de crimineel-anthropologische of ItaJiaansche school ontstond in de tachtiger jaren een andere leer n. 1. die, welke in de misdaad allereerst ziet een maatschappelijk verschijnsel, waarbij ter verklaring van de misdaad alle gewicht werd toegekend in plaats van aan den individueelen aanleg, aan het milieu, waaruit de misdadiger is voortgekomen, waarin hij heeft geleefd. Deze school vericondigt, dat er een nauw verband bestaat tusschen misdaad en economisch-maatschappelijke toestanden (bijv. welvaart, armoede, prostitutie, drankmisbruik enz.) en ze legt op dit verband den grootsten nadruk, zij het ook, dat ze erkent — en in zooverre wordt door haar ook aan de Italiaansche school recht gedaan—, dat er met de individueele factoren mede rekening moet worden gehouden1). Het groote verschilpunt tusschen de leer van Lombroso en deze leer is dus, dat de eerste voor het ontstaan der misdadigheid het grootste gewicht toekent aan den individueelen aanleg (anthropologische factoren), terwijl de andere de grootste beteekenis hecht aan het sociale milieu (sociale factoren).

Een algemeene regel dienaangaande schijnt niet te kunnen worden vastgesteld; bij den eenen misdadiger zal de oorzaak van zijn verval tot misdaad in de eerste plaats aan individueele factoren zijn toe te schrijven, bij den ander daarentegen zal het milieu een hoofdrol spelen. Terecht wordt de sociologische richting eenzijdig genoemd, voorzoover ze ter verklaring van de criminaliteit de individueele factoren als aanleg enz. geheel uitschakelt en alles toeschrijft aan het milieu. Eenerzijds toch zijn er personen, die bij de beste opvoeding en in de best mogelijke omgeving tot misdaad vervallen en anderzijds zijn ons allen gevallen bekend, dat van meerdere personen, uit-éénzelfde gezin, die opgegroeid zijn in hetzelfde ongunstige milieu, de één een misdadiger wordt en de ander een respectabel mensen en nuttig lid der samenleving.

*) Deze opvatting wordt voorgestaan o.a. door den Franschman L ac assa g n e, hoogleeraar in de gerechtelijke geneeskunde, die in zjjn werk de volgende vergelijking maakt: „le milieu social est le bouillon de culture de la criminalité, le microbe c'est Ie criminel qui n'a pas d'importance que le jour oü il trouve le bouillon qui le fait fermenter."

Sluiten