Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

ALGEMEENE INLEIDING

en waar dé Inlandsche maatschappij een zoo afwijkend beeld vertoont, kan het wel niet anders of de misdaad en haar oorzaken moeten zich hier ook in een anderen vorm voordoen.

De sociaal-economische toestanden vormen zeer zeker ook hier een gewichtigen factor, maar bij de opsporing der oorzaken van de misdadigheid mag geen oogenblik het nauw verband uit het oog verloren worden, dat er bestaat Itusisjchen de misdaad en de eigenaardige eigenschappen der Oostersche volksziel, het volkskarakter en de specifiek Inlandsche volksgebreken. Voor den rechter, die over den misdadigen Inlander te oordeelen heeft, is het daarom een eerste eisch, dat hij op de hoogte zij van de godsdienstige gebruiken, van de zeden en gewoonten van de bevolking en ook de wetgever dient bij zijn strafwetgevenden arbeid met de hierbedoelde eigenaardige factoren voortdurend rekening te houden.

Wat nu de sociaal-economische toestanden aangaat, werken in de Europeesche maatschappij de scherpe en zich steeds verscherpende bestaansstrijd, de armoede en ellende en de daaruit voortvloeiende misstanden als krachtige oorzaken der criminaliteit, in Indië zijn deze factoren veel minder sterk werkzaam. Men bedenke daarbij, dat de vruchtbaarheid van den bodem, die bij een minimum inspanning nog loonende opbrengsten verzekert, het gunstige klimaat en de uiterst geringe levensbehoeften van den Inlander oorzaken zijn, dat de zorgen des bestaans in bovenbedoelden zin den Inlander niet bekend zijn. Afgezien van enkele sporadisch voorkomende tijden van hongersnood of andere ernstige calamiteiten kent hij niet de bittere ellende en vertwijfeling, waaraan de paria's der Westersche maatschappij zijn prijsgegeven.

Op den voorgrond staan daarentegen hier allerlei factoren, die in verband staan met het volksgeloof en volksgebreken, die tenslotte hun diepere oorzaak vinden in de geringe verstandelijke ontwikkeling en de grootere suggestibiliteit van de inheemsche bevolking, 't Ontzettend bijgeloof waaraan de Inlander ten prooi is, een goed deel het gevolg van de zijn geheel denken en leven beheerschende animistische denkbeelden, brengt ons in heel veel gevallen licht in de aanvankelijk in het duister liggende oorzaak van een gepleegd misdrijf.

Sluiten