Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30

GESCHIEDENIS VAN HET STRAFRECHT

Januari 1873, dus 6 jaren later dan het wetboek voor Europeanen, in werking. *)

De methode van één wetboek voor alle bevolkingsgroepen, ook gevolgd bij de samenstelling van het nieuwe wetboek, verdient intusschen om haar grootere practische bruikbaarheid de voorkeur, immers de rechter heeft voortaan slechts te maken met één wetboek, dat bij heeft toe te passen, de justiciabelen hebben slechts één wetboek te kennen om te weten wat wèl en wat niet strafbaar is en tenslotte de wetgever heeft 6lechts één wetboek, dat bij heeft aan te vullen en te verbeteren.2)

Tegelijk met de bovengenoemde strafwetboeken traden de beide Algemeene Politiestrafreglementen, afgekondigd bij Stbl. 1872 No. 119-111 in werking.

Zoo was dan eindelijk in de zeventiger jaren Ned.-Indië na heel wat wederwaardigheden in het bezit van een gecodificeerde strafwetgeving.

B. DE TOTSTANDKOMING VAN HET NIEUWE WETBOEK VAN STRAFRECHT

Intusschen zou al spoedig nieuwe arbeid op strafwetgevend gebied zich aanmelden. In 1886 toch trad in Nederland een nationaal strafwetboek in werking, dat alom geprezen om zijn oorspronkelijkheid en zijn moderne strafrechtsbeginselen, de in menig opzicht verouderde Code Pénal was komen te vervangen.3) Teneinde nu niet in strijd te komen met den in art. 75 lo al. R. R. (oud) neergelegden eisch van concordantie, moest dus dit nieuwe strafwetboek wederom voor de Europeanen in Ned.-Indië bewerkt worden. In 1883 werd

*) Na dien heeft de regeering het stelsel van dubbele strafwetgeving om bezwaren van practischen aard slechts bij uitzondering (bijv. bij Stbl. 1900 Nos. 317 en 318) gevolgd en heeft ze als regel de niet in de strafwetboeken voorkomende strafbepalingen niet afzonderlijk gegeven èn voor de Europeanen èn voor de inlanders, maar de norm, het gebod of verbod voor alle bevolkingsgroepen gelijkelijk vastgesteld, terwijl, indien niet uitsluitend geldboete werd bedreigd, in het betrekkelijk art. werd bepaald, dat, indien het feit door Europeanen werd gepleegd, het gestraft werd met gev. straf resp. tuchthuisstraf, indien het daartegen door Inlanders werd gepleegd met krakal resp. dwangarbeid in of buiten den ketting.

*) Ook in Britsch-Indië heeft men al sedert lang de methode der dubbele strafwetgeving vaarwel gezegd; sedert 1860 heeft men daar de Penal Code, een voor alle bevolkingsgroepen geldend wetboek van strafrecht.

*) De provisioneele handhaving daarvan in 1813 duurde tot 1886.

Sluiten