Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

GESCHIEDENIS VAN HET STRAFRECHT

Koningin, hetzij krachtens H. M. 's machtiging door den landvoogd nader worden vastgesteld. Door dezen laatsten werd als tijdstip van inwerkingtreding bepaald 1 Januari 1918 (Stbl. 1917 No. 845).

C. WETTELIJKE REGELINGEN MET DE INVOERING VAN DE NIEUWE STRAFWET IN VERBAND STAANDE

Met de invoering van het W. van Str. traden op 1 Jan. 1918 tegelijk in werking:

le) Stbl. 1917 No. 497 jo. No. 645, de Invoeringsverordening van het wetboek van Strafrecht,1) welke verordening al die wettelijke voorzieningen bevat, noodig om tusschen de beginselen en regelen van het nieuwe Swib. en de overige deelen van de Indische wetgeving de vereischte overeenstemming te brengen; tevens behelst ze bepalingen betreffende de eigenlijke invoering en den overgang van de oude tot de nieuwe strafwetgeving. Bij' de artt. 9—15 dier Inv. Ver. werden de in verband met de nieuwe strafwet noodig geworden wijzigingen gebracht in het Reglement op de Rechterlijke Organisatie, in het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel, het Reglement op de Rechtsvordering, het Reglement op de Strafvordering, het Inlandsen Reglement en het Landgerechtregiement, terwijl de artt. 16—20 de noodzakelijke wijzigingen in de onderscheidene reglementen tot regeling van het rechtswezen in de Buitenbezittingen vermelden;

2e) Stbl. 1917 No. 708, Ord. vaststellende een Algemeen Reglement voor de gestichten, waarin vrijheidstraf wordt ondergaan (z. g. n. Gestichtenreglement), ten aanzien van art 66 gew. bij Stbl. 1919 No. 268; verder gewijzigd en aangevuld bij Stbl. 1920 No. 416 en 818, Stbl. 1921 Nos. 101 en 591, Stbl. 1922 No. 544, 1923 No. 465, Stbl. 1924 No. 304 j8 1925 No. 184, 1926 No. 563 en Stbl. 1927 No. 99;

3e) Stbl. 1917 No. 709, Ord. inhoudende regelen nopens de wijze waarop de onder de werking van de bij art. 3 van de Inv. Ver. Swb. afgeschafte strafwetboeken opgelegde vrijheid-

x) Kortweg: De Invoeringsverordening Strafwetboek, achtereenvolgens gewijzigd bg Stbl». 1918 No. 269 j° 544 en No. 790, 1921 No. 747 en 1922 No. 744.

Sluiten