Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

GESCHIEDENIS VAN HET STRAFRECHT

4o. K. B. Stbl. 1919 No. 27, waarbij in de tweede alinea van art. 169 wijziging werd gebracht.

öo. K. B. Stbl. 1920 No. 379. Aan art. 117 werd een derde nummer toegevoegd.

6o. Ord. Stbl. 1920 No. 382. Bij deze Ordonnantie werd onder nadere goedkeuring der Koningin art. 102 W, v. Str. buiten werking gesteld, in verband met gerezen twijfel of de door het Inlandsche zelfbestuur in de Vorstenlanden (in casu Soerakarta) uitgevaardigde „pranatans" in zake heeren- en cultuurdiensten onder het begrip „wettelijk voorschrift" van art. 102 W. v. Str. kunnen worden gebracht. Vgl. de Beschn. v. d. R. v. J. v. Semarang en het H. G. H., alsmede het requisitoir van den Proc. Gen., T. dl. 113 blz. 211 e.v.

7o. IC. B. Stbl. 1920 No. 556. Hierbij werd na art. 382 een nieuw art. 382bis ingevoegd, bevattende een strafbepaling tegen de oneerlijke mededinging.

8o. K. B. Stbl. 1920 No. 812. Art. 21 W. v. Str. werd hierbij gewijzigd.

9o. K. B. Stbl. 1920 No. 868, waarbij wijziging werd gebracht in art. 335 W. v. Str.

lOo. K. K. Stbl. 1921 No. 103. Bij dit staatsblad werd de derde Titel van het Tweede Boek van het strafwetboek gewijzigd en aangevuld. In werking getreden 1. Dec. 1921.

llo. K. B. Stbl. 1921 No. 250. Aan art 549 Swb. werden hierbij twee alinea's toegevoegd; in werking getreden 1 Dec. 1921.

12o. K. B. Stbl. 1921 No. 560. Bij dit K. B. werd wijziging gebracht in art. 79 No. 3o van het strafwetboek.

13o. K. B. Stbl. 1922 No. 308. Aan art. 523 Swb. werd hierbij een tweede lid toegevoegd.

14o. K. B. Stbl. 1922 No. 692 tot wijziging van art 501 eerste lid sub lo. W. v. Str.

15o. Ordonnantie Stbl. 1923 No. 222. Bij deze ordonnantie werd onder nadere Koninklijke goedkeuring na art. 161 Swb. een art. 161bis ingevoegd, beoogende de strafbaarstelling van aanzetting tot staken.

16o. K. B. Stbl. 1923 No. 277. Bij dit K. B. werd art. 543 Swb., inhoudende strafbepalingen op verboden loterijen, ingetrokken; krachtens Stbl. 1923 No. 352 op 1 Aug. 1923 in werking getreden.

17o. K. B. Stbl. 1923 No. 569, strekkende tot wijziging van de artt. 549 en 551 Swb, in werking getreden 1 Maart 1924.

18o. K. B. Stbl. 1924 No. 96 tot wijziging van art. 393 Swb., in werking getreden op 1 Mei 1924.

19o. K. B. Stbl. 1924 No. 127, tot verscherping der strafbepalingen tegen dierenmishandeling.

Sluiten