Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS VAN HET STRAFRECHT

35

20o. K. B. Stbl. 1925 1 j° 152 strekkende tot wijziging van art. 46 W. v. Str.

21o. K. B. Stbl. 1925 No. 20 strekkende tot wijziging van art. 20 W. v. Str.

22o. K. B. Stbl. 1925 No. 197, waarbij wijziging werd gebracht in art. 55 ten 2° en een nieuw artikel 163bis werd ingelascht.

23o. K. B. Stbl. 1925 No. 553: wijziging van art. 515 W.v. Str.

24o. K. B. 1926 No , waarbij een nieuw artikel 393bis in

den Titel, handelende over Bedrog, werd ingevoegd;

25o. K. B. Stbl. 1926 No. 19, waarbij een nieuw art. 508bis werd ingevoegd.

26o. K. B. Stbl. 1926 No. 69, houdende wijziging van art. 418 W. v. Str. ter bestrijding van het euvel der retourcommissies.

27o. K. B. Stbl. 1926 No. 139. Hierbij werd de Vijfde Titel van het Tweede Boek W. v. Str. met de artt. 153bis en 153ter aangevuld.

28o. K. B. Stbl. 1926 No. 251, inhoudende bepalingen ter regeling van de voorwaardelijke veroordeeling, bevordering van de betaling van boeten en verruiming van de toepassing van de voorwaardelijke invrijheidstelling (in werking getreden 1 Jan. 1927).

29o. K. B. Stbl. 1926 No. 359 strekkende tot wijziging en aanvulling van het W. v. Str.

30o. K. B. Stbl. 1926 No. 487 Uitvoeringsverordening Voorwaardelijke Veroordeeling (tegelijk met de Voorw. Ver. in werking getreden).

31o. K. B. 1927 No. 123, waarbij twee nieuwe artikelen, de artt. 187bis en ter, gericht tegen voorbereiding van bomaanslagen, werden ingelascht;

32o. K. B. 1927 No. 146, welk besluit wijziging bracht in de artt. 396 ten 3°, 397 ten 4°, 398 ten 3° en 399 ten 4° W. v. Str;

33o. K. B. 1927 No. 206, hetwelk wijziging bracht in de artt. 158 en 159 W. v. Str.

§ 6. Het strafrecht in Ned.-Indië sedert 1 Januari 1918 *)

A. BESCHOUWINGEN OVER HET ALGEMEEN KARAKTER VAN HET NIEUWE SWB. EN DE THANS AFGESCHAFTE STRAFWETBOEKEN

Zoo was op bovenvermelden heuglijken datum onze strafwetgeving eindelijk verlost van de drukkende heerschappij' van

l) 'Het in Nederland geldende wetboek van strafrecht is dat vastgesteld bij de wet van 3 Maart 1881 Ned. Stbl. 35, in werking getreden op 1 September

Sluiten