Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40

GESCHIEDENIS VAN HET STRAFRECHT

schriften van algemeenen aard (Titel 1 —IX). In den IXden Titel treft men de uitlegging aan van sommige in het wetboek voorkomende uitdrukkingen, welke Titel, in tegenstelling met de eerste acht Titels, alleen voor het strafwetboek zelf geldt.

In het Tweede Boek vindt men verschillende misdrijven behandeld, terwijl het Derde Boek aan overtredingen gewijd is.

C. BRONNEN VAN HET NED.-INDISCHE STRAFRECHT

Ons strafrecht is geschreven recht Volgens het in art 1 al. 1 Swb. neergelegde beginsel moet voor de strafbaarheid van eenig feit de Wettelijke strafbepaling van dat feit voorafgaan. Gewoonte kan dus geen bron van strafrecht zijn m.a.w. gewoonte kan nimmer een feit tot een strafbaar feit stempelen. Gewoonte kan evenmin een afschaffende Werking uitoefenen. Is een feit eenmaal door den strafwetgever strafbaar gesteld, dan blijft dat feit, zoolang datzelfde of hooger gezag de strafbepaling niet heeft ingetrokken, een strafbaar feit en kan de gewoonte daaraan dat karakter niet ontnemen.

'tStrafrecht kan worden onderscheiden in algemeen en bijzonder strafrecht. Tot het laatste behooren het belastingen militair strafrecht Het door ons in dit werk te behandelen strafrecht draagt in tegenstelling met het militair strafrecht den naam van burgerlijk strafrecht.

Van wie kunnen nu in Indië strafbepalingen uitgaan? In de eerste plaats natuurlijk van de Wetgevende Macht in Nederland !) (artt. 61 en 110 G.W.). Verder van de Kroon (art. 61G. W.) en van den Gouverneur-Generaal in overeenstemming met den Volksraad (art. 82 I. S-) of van den Gouverneur-Generaal alleen (art 81 I. S.).

In al deze gevallen komen de strafbepalingen dus voor in

J) Is in Nederland het geheele gecodificeerde rrjksstrafrecht hij de wet vastgesteld, de Wetgevende Macht heeft zich met de vaststelling van het strafrecht voor Indië slechts bij uitzondering beziggehouden (zooals bijv. de artt. 27, 28en 29 I. S.); de regeling daarvan is in hoofdzaak overgelaten aan de Koningin en den G. G.

Sluiten