Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE STRAFWET

49

de straf die aan de overtreding van de norm is verbonden.

Norm en strafbepaling vinden we gewoonlijk in éénzelfde voorschrift vereenigd, dit is b.v. het geval bij de strafbare feiten opgenomen in het Tweede en Derde Boek W.v. Str. De normen heeft de wetgever in die gevallen echter niet met zooveel woorden uitgesproken, hij heeft er de voorkeur aan gegeven de menschelijke gedraging, waardoor de door hem gestelde norm wordt overtreden, nauwkeurig te omschrijven. Bij de veel voorkomende strafbare feiten komt het immers op de norm als zoodanig weinig aan, daarentegen alles op het delict; ter beoordeeling eener bepaalde handeling heeft men haar dus slechts te toetsen aan de wettelijke delictsomschrijving en te zien of ze daar al dan niet aan beantwoordt. Uit de delictsomschrijving is echter de norm gemakkelijk af te leiden. Toch moet men ook hier de onderscheiding tusschen norm en strafbepaling goed in het oog houden. Slechts in oneigenlijken zin kan men dus spreken van overtreding van art. 338 W. v. Str., de dader toch heeft niet dit strafwetsartikel overtreden, maar de daaraan ten grondslag liggende norm: „gij zult geen medemensen dooden!"

Norm en strafbepaling kunnen echter ook gescheiden van elkaar voorkomen. Dat treft men aan bij vele KBen, Ordonnanties en locale verordeningen, strafbepalingen inhoudende, waarbij het voornamelijk op een duidelijke omschrijving der normen aankomt. De hierbij gewoonlijk gevolgde methode van strafbaarstelling is dan deze, dat men een duidelijke omschrijf ving geeft van de norm en dan aan het slot een artikel van de volgende strekking opneemt:" Overtreding van het bij art.

of artt bepaalde wordt gestraft met gevangenisstraf

(c. q. hechtenis, geldboete) van ten hoogste 1).

Een derde vorm is deze, dat reeds van te voren de straf bepaald wordt tegen overtreding van normen, welker inhoud later — meestal door een andere autoriteit dan die welke de strafbepaling uitvaardigde — zal worden vastgesteld2).

1) Zie bijv. Ord. Stbl. 1917 No. 73 en K. B. 1917 Stbl. No. 47, afgekondigd Stbl. 1918 No. 70.

2) Dit zijn z.g.n. strafbepalingen in blanco, ook wel genoemd „Blankett-Straf gesetze" of „offene Strafgesetze . Als voorbeelden kunnen worden aangehaald: de artt. 122 en 521 fawb.

4

Sluiten