Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET STRAFBARE FEIT

79

dere vraag: waarom zijn sommige menschelijke gedragingen door den wetgever tot strafbaar feit gestempeld en andere niet?

De maatschappelijke samenleving leidt ertoe, dat de menschen op ontelbare manieren met elkaar in aanraking komen; uit dat onderlinge verkeer ontstaan ontelbare verhoudingen en ontwikkelen zich tallooze belangen; belangen van individuen, maar ook van kleinere of grootere menschengemeensChappen. Soms loopen die belangen parallel, maar meestal zijn ze met elkaar in strijd en beteekent vervolging van het belang door den een schending van het belang eens anders. In die menschenmaatschappij doet zich dus, wil er orde en veiligheid heerschen en zal er niet het grofste onrecht, de grootste willekeur bestaan, al spoedig de absolute noodzakelijkheid gevoelen van een regeling dier verhoudingen en een begrenzing dier onderscheiden belangen. Door het Recht nu roept de Staat die ordening in het leven, door zijn verboden en geboden schept hij een geregelden toestand, een gevestigde rechtsorde. Door de handeling, welke indruischt tegen de gestelde gebods- en verbodsvoorschriften, worden de rechtsbelangen, voor welker bescherming het Recht heeft op te komen, öf geschonden öf in gevaar gebracht. Juist daarin, in het feit dus, dat de gewraakte handeling materieel een inbreuk beteekent op de rechtsorde, ligt de grond van haar strafwaardigheid.

Het strafbare feit heeft dus tot object door het Recht erkende belangen.

Naar vroegere opvattingen *) werd in het strafbare feit een krenking gezien van eenig subjectief recht. Hiertegen kan ' echter worden aangevoerd, dat bij een strafbaar feit eenig subjectief recht kan zijn betrokken, doch dat dit volstrekt niet altijd het geval is, zoodat voor datgene, waartegen de strafbare handeling gericht is, een meer algemeene omschrijving noodzakelijk is. In overeenstemming met de Duitsche wetenschap2) wordt ter aanduiding daarvan het woord „rechtsgoed" (rechtsbelang) gebezigd, onder welken term moet worden verstaan, alles, waarvan het ongestoord bestaan voor de gemeenschap van belang is en welke overweging juist tot de straf-

*) Aldus o. a. von Feuerbach.

*) Binding: Die Normen blzz. 338 e.v. en blz. 353.

Sluiten