Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

HET STRAFBARE FEIT

oplichting).1) Weliswaar komt ook bij het formeele delict een in de buitenwereld zich openbarend gevolg voor maar anders dan bij het materieele delict, valt hier het gevolg onmiddellijk met de handeling samen en is daarvan plaatselijk noch tijdelijk gescheiden.

§ 17. Handeling en gevolg Leer der causaliteit

Handeling in ruimeren zin omvat, zooals we zagen, zoowel een actief doen, als een niet-doen, een nalaten.

De handeling is het ééne uitwendige hoofdbestanddeel van het strafbare feit, het gevolg is het andere

Allereerst zullen we stilstaan bij' de causaliteitsvraag voorzoover het „het doen" betreft; we willen n.1. nagaan het verband tusschen handeling en gevolg. De vraag is, wanneer kan gezegd worden, dat een zekere menschelijke handeling oorzaak is van eenig ingetreden gevolg.

Voorop herinneren We aan de in de vorige § gemaakte onderscheiding der strafbare feiten in formeele en materieele delicten. Bij de eerste is met het verrichten der wettelijk verboden handeling het strafbare feit tegelijk voltooid; een verder reikend gevolg dan het onmiddellijk en tegelijk met het verrichten der handeling zich openbarend gevolg, is hier voor de strafbaarheid niet vereischt. Hieruit volgt al dadelijk, dat voor diè soort van delicten de hierboven gestelde causaliteitsvraag van geen beteekenis is, behalve dan voorzoover daarbij een nader gevolg naar de wet als strafverzwarend in aanmerking komt.

Maar wèl is dat het geval met die andere reeks van strafbare feiten, materieele delicten, waarbij voor de aanwezigheid van het voltooid delict noodig: is het intreden van een bepaald door de wet niet gewenscht gevolg. Immers wil iemand bijv. strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden voor eens anders dood, dan moet bepaaldelijk vaststaan, dat tusschen zijn daad (bijv. het afschieten van den revolver) en het intreden

Van Hamel blz. 233 verwerpt deze onderscheiding; intusschen erkent schrijver, dat met het oog op de delictsomschrijving in de wet een onderscheid moet worden gemaakt tusschen delicten met materieele en formeele omschrijving.

Sluiten