Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

HET STRAFBARE FEIT

verandering in de buitenwereld wordt teweeggebracht en 3o speciaal een dusdanige verandering, welke, omdat de wet er een schending of ingevaarbrenging van eenig rechtsgoed in ziet, door haar normen verboden en onder straf gesteld is.

In hoeverre kan nu een menschelijke gedraging de oorzaak genoemd Worden van een bepaald ingetreden gevolg?

Elke gebeurtenis, elke toestand heeft zijn oorzaak en is als gevolg te beschouwen van een groote reeks voorafgaande feiten, terwijl die gebeurtenis, die toestand zelf weer als oorzaak optreedt van een reeks volgende feiten (een onafgebroken keten alzoo van oorzaken en gevolgen). Dit verschijnsel geldt algemeen, dus ook voor de veroorzaking in het strafrecht. Als men 's avonds in de courant leest, dat zekere A met een revolver B doodgeschoten heeft, zullen sommige lezers zeggen, dat de dood van B veroorzaakt werd door het revolverschot. Er zullen ook anderen zijn, die na het lezen van het bericht de bijzonderheden van het geval vernemende, aldus redeneeren: „wanneer B dien A niet had gesard, dan zou A niet in zulk een woeste drift ontstoken zijn, hij zou zijn revolver niet voor den dag gehaald hebben en niet op B geschoten hebben, dus oorzaak van B's dood diens sarren." Maar 't is duidelijk, dat men, in dezen trant redeneerende, in het vaststellen van causale feiten steeds verder terug zou kunnen gaan. Onze conclusie is dus: een delict wordt als elke andere gebeurtenis in zijn ontstaan beheerscht door een menigte samenwerkende factoren, door een groot aantal omstandigheden, van welke geen enkele kan worden weggedacht zonder dat ook het gevolg, zooals het feitelijk voorkwam, niet zou zijn ingetreden. Stellen we bijv. het volgende geval: A wil B van het leven berooven, C van dit voornemen afwetende, slijpt voor A de dolk; D houdt B vast, terwijl A B den dolksteek toebrengt; in het ziekenhuis krijgt B, die zich niet tijdig .onder geneeskundige behandeling heeft gesteld, mede door zijn zwak gestel wondkoorts; tijdens zijn herstel bekomt hij een schrik door het vernemen van het overlijden van zijn moeder, waarop hij sterft. In hoeverre zijn nu onder dergelijke omstandigheden de verschillende handelingen, gebeurtenissen als „oorzaken" van

Sluiten