Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET STRAFBARE FEIT

97

handeling het ingetreden gevolg zijn uitgebleven; zou het gevolg daardoor zijn afgewend, dan kan gezegd worden dat dat niet verrichten het gevolg heeft teweeggebracht, in het tegenovergestelde geval bestaat het oorzakelijk verband niet.

Wil het niet handelen echter tot strafrechtelijke aansprakelijkheid leiden, dan moet er niet alleen in bovenbedoelden zin oorzakelijk verband bestaan, maar tevens moet het niethandelen onrechtmatig geweest zijn, anders gezegd: handelen moet rechtsplicht geweest zijn. De verplichting tot handelen kan steunen op de wet, op het bekleede ambt, het uitgeoefend beroep of op overeenkomst. Had bijv. de spoorwegramp plaats mede door het niet-ingrijpen van dengene, die met den wisselwachter aan het kaartspelen was, dan kan ook diens nalaten als causaal Worden beschouwd, toch zal te diens opzichte geen strafrechtelijke aansprakelijkheid deswege bestaan.

§ 19. Bijkomende voorwaarden van strafbaarheid

In § 13 sub B merkten we reeds op, dat tot de objectieve bestanddeelen van het strafbare feit behalve handeling en gevolg tevens velerlei omstandigheden kunnen behooren, die op het tijdstip der handeling aanwezig moeten zijn, zal die handeling een strafbaar feit opleveren. De hierbedoelde omstandigheden, genaamd elementen van het strafbare feit, moeten in de tenlastelegging worden opgenomen en in het strafgeding bewezen Worden. Bij met-opneming zal ontslag van rechtsvervolging, bij het niet wettig en overtuigend bewezen zijn daarvan zal vrijspraak moeten volgen.

Van deze elementen moeten nu wel onderscheiden worden andere omstandigheden, die niet tot de feitelijke bestanddeelen van het delict behooren; het zijn omstandigheden, gebeurtenissen, die niet aanwezig zijn op het oogenblik der handeling, maar die zich eerst later moeten voordoen om de reeds vroeger afgeloopen handeling strafbaar te maken. Zie de hierboven § 13 sub D vermelde voorbeelden. Zoolang de voorwaarde van strafbaarheid niet vervuld is, ingeval van het in

7

Sluiten