Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

100

HET STRAFBARE FEIT

terecht, dat, waar de wet op dit punt zwijgt, het delict geacht moet worden op verschillende plaatsen gepleegd te zijn. Dit is de z.g.n. theorie van de meervoudige plaats, welke leert, dat èn de plaats der handeling èn die van het instrument èn die van het gevolg gelijkelijk als locus delicti in aanmerking komen.x)

B. TIJD VAN HET DELICT

Sommige rechtsgeleerden nemen als zoodanig één t ij ds t i p aan, hetzij dat waarop de handeling plaats vond, hetzij dat waarop het gevolg intrad. Evenals ten aanzien van de plaats van het delict werd opgemerkt, acht ik ook hier die opvatting onjuist als in strijd met de werkelijkheid; waar de wetgever zich dienaangaande niet heeft uitgesproken, komen als tijdstip gelijkelijk in aanmerking alle tijdstippen, waarop het strafbare feit in werkelijkheid plaats greep. In die gevallen intusschen waar in de strafwet gesproken wordt van „het begaan van het feit" mag men aannemen, dat gedoeld wordt op het verrichten der lichamelijke daad. Deze opvatting heeft beteekenis voor de toepassing van art. 1, voor de artt 44 en 45, alsmede voor den aanvangstermijn der verjaring (art 79).

§ 21. Subject van het strafbare feit

't Strafrecht legt, gelijk alle recht, zijn geboden en verboden slechts aan mènschen op; subject van het strafbare feit kan dus alleen de natuurlijke persoon, de mensen zijn. Strafbepalingen en strafprocessen tegen dieren, in het oudere recht niet onbekend,2) zijn uit het moderne strafrecht verdwenen.

Een vraag, waaromtrent langen tijd de meeningen verdeeld waren, is de kwestie of een zedelijk lichaam of een andere rechtspersoon een strafbaar feit kan plegen. Het straf-

*) In dien zin bijv. Simons I blz. 134 en v. Hamel blz. 259 en 261. Strekt de handeling zich over meerdere plaatsen uit, bjjv. bij misdrijven in spoortreinen, dan is het misdrijf op meerdere plaatsen gepleegd.

*) 't Germaansche en het Oud-Hollandsche recht kenden dergelijke strafbedreigingen tegen dieren o. a. wanneer een dier een mensch gedood of gewond had.

Sluiten