Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

124

HET STRAFBARE FEIT

b) ter opvoeding worden toevertrouwd aan een in Ned.Indië gevestigd bijzonder persoon of aan een aldaar gevestigde rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging, of aan een aldaar gevestigde stichting of instelling van weldadigheid, opdat door deze, of later op andere wijze van Regeeringswege, in zijn opvoeding worde voorzien.x)

De duur, waarvoor de sub a) en b) genoemde maatregelen kunnen Worden genomen, beperkt de wet tot uiterlijk den achttienjarigen leeftijd van het kind. Aldus bepaalt art. 46 al. 1 slot, zooals dit gewijzigd werd bij Stbl. 1925 No. 1. Oorspronkelijk was de leeftijdsgrens een en twintig jaren, maar deze werd verlaagd, omdat geen rekening bleek gehouden te zijn met de omstandigheid, dat jonge menschen van inlandschen landaard en die tot de groep der V. 0. behoorende op veel jongeren leeftijd reeds lichamelijk en geestelijk volwassen zijn, zoodat voor hen de dwangopvoeding niet meer op haar plaats is.

In de derde plaats kan de in art. 45 bedoelde minderjarige, die schuldig wordt bevonden, tot straf veroordeeld worden.

Daar men voor jeugdige misdadigers in Indië geen bijzonder strafstelsel heeft opgenomen, zullen dus, voorzoover ze niet aan hun ouders of verzorgers zonder toepassing van eenige Straf worden teruggegeven dan wel dwangopvoeding wordt toegepast, tegen hen de gewone straffen moeten worden uitgesproken. Men heeft echter in overeenstemming met het geldende recht bepaald, dat de maxima der hoofdstraffen met een derde worden verminderd en dat, als het een misdrijf geldt, waarop de doodstraf of levenslange gevangenisstraf staat, daarvoor een gevangenisstraf van ten hoogste 15 jaren in de plaats treedt. De bijkomende straffen: ontzetting van bepaalde rechten en len werd daarom bestemd het Centraal Doorgangshuis te Malang; ook te Ngawi (Madioen) werd een gesticht gevestigd. Verder zijn twee nieuwe landsopvoedingsgestichten, één voor jongens en één voor meisjes te TanahTinggi (Tangerang) kort gelden in gebruik genomen.

*) De laatste jaren zijn ook hier te lande eerst in de ressorten van de drie raden van justitie op Java en verder ook te Bandoeng, Medan en Padang, Pro Juventute-vereenigingen opgericht, welke zich de bestrijding van de criminaliteit van jeugdige personen in Ned.-Indië ten doel stellen; die vereenigingen werken op de wijze van de reeds sedert vele jaren bestaande Pro Juventute-vereenigingen in het moederland en streven o. a. naar de oprichting van opvoedingsgestichten en landbouwkolonies, waar de opvoeding van misdadige en verwaarloosde kinderen van eiken landaard kan worden ter hand genomen.

Sluiten