Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET STRAFBARE FEIT

127

II. INDIRECT OPZET (DOLUS INDIRECTUS) Volgens deze leer wordt een gevolg, dat bij een met een misdadig doel gepleegde handeling onmiddellijk daaruit voortVloeit, als indirect gewild en dus ook als opzettelijk veroorzaakt beschouwd. Zoo Wordt naar die opvatting bijv. hij, die een ander slechts bedoelt te mishandelen als schuldig aan doodslag gestraft, indien die handeling onmiddellijk den dood van den mishandelde ten gevolge had.

Het indirect opzet is eigenlijk een fictie, een fictief iets. Men gaat hier redeneerenderwijs te werk. De oude C. P. van 1810 (art. 295, meurtre) en mede de afgeschafte strafwetboeken kenden die leer bij doodslag. Het nieuwe wetboek heeft echter met die theorie gjbroken; het opzet reikt thans niet verder dan het werkelijk bestaan heeft, zoodat ook yoor doodslag steeds noodig is het bestaan van opzet tot levensberooving.

III. OPZET EN GEVOLG Wanneer kan men nu aannemen, dat het opzet op het teweegbrengen van een bepaald gevolg gericht is geweest? Opzet en gevolg kunnen zich in een verschillend verband voordoen:

a). In een geval van doodslag kan A, gedreven door jaloezie of vijandschap tot B's dood besluiten; als hij dan ter uitvoering van zijn besluit B een doodelijke wond toebrengt, lijdt het geen Iwijïel, dat hij opzettelijk B's dood veroorzaakt heeft. Het opzet heeft hier het karakter van oogmerk. Maar het spreekt (wel van zelf, dat het veroorzaken van het gevolg niet steeds als motief behoeft te werken (dooden óm te dooden), het einddoel kan iets anders zijn. Dat was bijv. het geval in het boven besproken voorbeeld van A die B opwacht en hem doodt om zich van zijn geld meester te maken. Hier vallen oogmerk en opzet in engeren zin niet samen.

Verder —en hiermede komen we aan een rechtskundige uitbreiding van het begrip opzet — kunnen zich de volgende gevallen voordoen:

b). de dader kan bij' zijn opzettelijk handelen het intreden van een bepaald gevolg, zonder het juist te hebben beoogd, zich als noodwendig of noodzakelijk uit zijn handelen

Sluiten