Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

138

HET STRAFBARE FEIT

b) A kan van twee gevolgen öf het een óf het ander willen: A wil öf B óf C dooden (dolus al t er na t i v us).

c) A richt zijn opzet primair d.i. allereerst op de verwezenlijking van het eene doel, maar kan dat niet, subsidiair, op het andere: A wil B dooden, maar eventueel ook C. Dit noemt men wel dolus eventualis, welke echter niet te verwarren is met de oneigenlij'ke dolus eventualis. Zie daarover hierboven § 25 C sub BE

Evenmin kan van een geheel onbepaald opzet sprake zijn bij de z.g.n. dolus generalis, gevallen waarin het opzet niet op een bepaald doel gericht is, bijv. een amokmaker, die dooden en neerslaan wil allen en alles, wat op zijn weg komt; de anarchist, die een bom gooit in een kerk of schouwburg.*)

II. Afdwalingsgevallen.

Met afdwaling, aberratio ictus, hebben we te doen, wanneer het opzet tegen een bepaald persoon gericht was» maar die persoon niet wordt getroffen, maar wel iemand anders. A wil bijv. B dooden en richt op dezen zijn pistool; de kogel ketst echter en treft den in nabgheid van B staanden C. Nu mag men niet redeneeren: „A 's opzet speciaal B te treffen sluit een meer algemeen opzet een mensch te treffen in; hij heeft dus ook C willen dooden, immers A heeft een mensch willen dooden en hij heeft ook inderdaad een mensch gedood." Dit betoog is onjuist, immers A' wilde speciaal B dooden en de wil om een mensch, onverschillig wien, te dooden, zooal bestaanbaar, bestond in elk geval bij hem niet. In het gestelde geval is aanwezig poging tot doodslag (of moord) op B en kan — maar dit hangt geheel van de omstandigheden af— tevens tegen C een misdrijf gepleegd zijn n.1. een voltooid culpoos delict, het veroorzaken van den dood door schuld.

*) Er wordt ook wel eens in een anderen zin gesproken van dolus generalis, algemeen opzet, n.1. wanneer de dader een opzettelijke handeling verricht met het oogmerk een zeker gevolg te veroorzaken; de dader meent, dat zijn plan gelukt is en nu pleegt hij een tweede handeling waardoor eerst, zonder dat hij het zelf weet, het beoogde doel bereikt wordt. Bflv. een moeder wurgt haar pasgeboren kind, daarna begraaft ze het, terwnl eerst door de laatste handeling de dood intreedt. Naar de leer van het „algemeene opzet" wordt in een dergelijk geval voltooide doodslag aangenomen.

Sluiten