Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142

HET STRAFBARE FEIT

verzuimen, wegens lichte schuld.1) Alleen een min of meer grove, aanmerkelijke onvoorzichtigheid enz. maakt iemand strafbaar. Aldus ook Arr. H. R. 25 April 1916 W. 9970.

Als maatstaf voor de wettelijk vereischte voorzichtigheid legge men niet een subjectieven, maar een objectieven aan: men vordere in elk geval een zoodanige zorgvuldigheid, oplettendheid als van een ieder normaal persoon gevorderd mag worden, die onder gelijke omstandigheden als de dader handelde. Blijft de dader dan beneden dien maatstaf, dan treft hem strafbare schuld.

De rechter zal intusschen bij de bepaling van de voor de strafbaarheid vereischte schuld rekening hebben te houden met velerlei omstandigheden; in verband met leeftijd, geslacht, opleiding, beroep enz. zal hij bij den eenen persoon in hetzelfde geval eerder schuld moeten aannemen dan bij den ander. Zoo zullen steeds strengere eischen van oplettendheid en zorgvuldigheid mogen gesteld worden aan hen, die in de uitoefening van hun beroep handelden, dan aan den leek, die bijv. in een toestand van nood dezelfde'handelingen verrichtte. Dezelfde verzuimen zou de rechter dus den eerste als grove schuld kunnen aanrekenen, terwijl hij ze ten opzichte van den laatste niet strafbaar oordeelt-2)

GRADEN VAN SCHULD, BEWUSTE ENONBEWUSTE SCHULD

In onze wiet wordt geen onderscheid gemaakt tusschen verschillende graden van schuld; de rechter kan intusschen bij de strafoplegging met den ernstigen of minder ernstigen graad van schuld rekening houden.

Als een bijzondere schakeering der schuld worde hier vermeld de bewuste schuld; deze bestaat daar waar de handelende zich de mogelijkheid van het gevolg bewust was, waar hij zich die mogelijkheid heeft voorgesteld, maar hoopte en vertrouwde, dat hij het intreden van dat gevolg door zijn bijzondere maatregelen, door zijn handigheid of oplettendheid

*) In tegenstelling hiermee is men civielrechtelijk reeds bij het bestaan van lichte schuld aansprakelijk.

s) Intusschen is het niet geoorloofd bij de beoordeeling of eenig door een deskundige gepleegde onvoorzichtigheid of verzuim schuld oplevert, den maatstaf aan te leggen van den uitstekendste zijner vakgenooten.

Sluiten