Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

146

HET STRAFBARE FEIT

meeste schrijvers vatten het woord op als „zonder eigen recht," *) anderen daarentegen als: „tegen, in strijd met het recht." Ik meen, ook op grond van de taalkundige beteekenis van het woord, dat de laatste opvatting de voorkeur verdient. „Wederrechtelijk" is dus met krenking van eens anders subjectief recht of het recht in het algemeen; dit is meer dan: zonder recht waarop men zich beroepen kan. Immers men kan zonder recht, zonder bevoegdheid handelende, toch niet altijd gezegd Worden te handelen in strijd met het recht. Wanneer ik in eens anders woning vertoef, omdat ik daarin toegelaten of uitgenoodigd ben, kan ik daarom nog niet beweren, dat ik daar krachtens mijn recht vertoef; toch is mijn verblijf daar niet wederrechtelijk, dat Wordt het eerst, als de bewoner mij gelast heen te gaan en ik daaraan niet voldoe.

Intusschen is het verschil in opvatting van weinig practische beteekenis, omdat in de meeste gevallen slechts het bewijs van een eigen, zelfstandig recht in staat zal zijn den strijd met het recht, waarin de wederrechtelijkheid schuilt, op te heffen. ((Simons I blz. 243 en v. Hamel blz. 270—271).

In de volgende § § zullen we achtereenvolgens nagaan, welke de bepaalde omstandigheden zijn, onder welke een in het algemeen strafbaar feit door het wegvallen van den grond van wederrechtelijkheid zijn strafbaar karakter verliest

§ 28. Noodtoestand A. BEGRIP

Noodtoestand is daar aanwezig, waar gehandeld is in een toestand van nood, d.W. z., waar gehandeld is onder den psychischen drang van omstandigheden, die teneinde eigen of eens anders leven of vermogen te beschermen, het inbreuk maken op eens anders rechtsbelangen noodzakelijk maakten, of wel meer algemeen geformuleerd, waar onder den drang dier omstandigheden het overtreden der strafwet onvermijdelijk was. Een voorbeeld van dit laatste: iemand ziet, dat op de rails van een spoorweg een balk gelegd is, zoodat een in aantocht zijnde trein zou kunnen ontsporen. Als hij nu de spoorbaan be-

*) Aldus ook H. R. Arr. 28 Augustus 1916 W. 10009.

Sluiten