Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

164

POGING, DADERSCHAP EN DEELNEMING

zelf nog niet is afgeloopen (bij diefstal: de dief steekt de hand naar het begeerde voorwerp uit) of wanneer de handeling zelf wel reeds is verricht, maar het gevolg niet is ingetreden (bij' doodslag: het pistool is al afgeschoten, maar de kogel is niet raak of wel hij1 veroorzaakt slechts een schram.).

BEGRIP POGING Een omschrijving van wat we onder „poging" te verstaan hebben, geeft de wet niet. Wel zegt ze in art 53, wanneer poging strafbaar is. We kunnen echter poging definieeren als een handeling die de dader pleegt met de bedoeling een zeker gevolg te bereiken, welk gevolg intusschen door zekere omstandigheden niet intreedt.

C. RECHTSGROND VAN DE STRAFBAARHEID DER POGING

Waarop steunt nu de strafbaarheid der poging? Ter beantwoording dezer vraag moeten we herinneren aan het opgemerkte omtrent het algemeen karakter van het strafbare feit (zie hierboven § 14 A). Waarom heeft de Staat in zijn strafwet zijn onderscheiden geboden en verboden opgenomen? Omdat hij in de overtreding zijner voorschriften schending of ingevaarbrenging ziet van zekere rechtsbelangen zijner onderdanen : recht op leven, vrijheid, vermogen, eer en goeden naam, z.g.n. „rechtsgoederen," welker bescherming de Staat zich tot taak heeft gesteld. Bij poging, zagen we, blijft het gevolg uit. Van schending of aantasting dier rechtsgoederen kan dus hier geen sprake zijn, de strafbaarstelling der poging kan dus alleen haar rechtsgrond vinden in de ingevaarbrenging daarvan. Daarin wordt dan ook naar de eene leer (de objectieve pogingstheorie) de grond der strafbaarstelling gezocht Naar een andere opvatting echter (de subjectieve pogingstheorie) steunt de strafbaarheid op den misdadigen wil van den dader, diens wil het strafbare feit te plegen. De uitwendige handeling komt slechts in aanmerking als bewijs van den misdadigen wil, doch ze mist zelfstandige beteekenis. De gevaarlijkheid van den dader, niet de gevaarlijkheid van de daad noodzaakt den Staat tot ingrijpen.

Sluiten