Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

POGING, DADERSCHAP EN DEELNEMING

171

heid bestaat mede, wanneer de handeling gericht was op een object, waarop onder geen omstandigheden het delict kan worden gepleegd.

De toevallige ondeugdelijkheid of zelfs het toevallig ontbreken van het object, waartegen de handeling is gericht, ontneemt aan die handeling niet haar algemeen gevaarlijk karakter; poging tot diefstal uit een zak of bus, die toevallig leeg is, is dus strafbaar.

ABSOLUTE EN RELATIEVE ONDEUGDELIJKHEID EN HET MISDRIJF VAN ART. 346 W.v. Str. Het bovenopgemerkte omtrent de poging met absoluut of relatief ondeugdelijk middel of op zoodanig object geldt ten aanzien van het misdrijf van abortus (vruchtaidrijiving:) niet algemeen, doch alleen voor zoover de vrouw zelve de vruchtafdrijvende handeling heeft verricht. Geschiedt die door anderen, dan is art. 299 Swb. van toepassing. Door de ruime redactie van dit artikel is 't voor de strafbaarheid (t. a. v. anderen dan de vrouw zelve) absoluut onverschillig, of deze laatste werkelijk zwanger is en evenzeer of het toegepaste middel inderdaad in staat en geschikt is de vrucht af te drijven. Bijv: Een Indisch geneeskundige wordt geraadpleegd door een vrouw, die, naar ze althans zegt, zwanger is. Hij schrijft haar bijv. asemstroop voor en zegt daarbij: „neem dat drankje maar eenige dagen in, dat zal de zwangerschap wel doen verdwijnen." Nu is op grond van art. 299 de dokter strafbaar, ook al wist hij, dat zijn patiënte in werkelijkheid niet zwanger was en al is asemstroop een middel waardoor onder geen omstandigheden een bestaande zwangerschap kan worden verstoord.

Ad. III Als derde vereischte geldt, dat de uitvoering van het misdrijf niet moet zijn voltooid alleen d.i. uitsluitend tengevolge van omstandigheden van den wil van den dader onafhankelijk. Zulke omstandigheden zijn bijv. het slaan van het wapen uit de hand van den moordenaar, het arresteeren van den dief, het missen van den kogel enz. De niet-voltooiïng door zoodanige omstandigheden is een element van de strafbare poging en dit moet dus in de tenlastelegging zijn opgenomen en daarvan moet in het vonnis bewijs worden geleverd.

Sluiten