Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

POGING, DADERSCHAP EN DEELNEMING

181

hij Cs huis niet in brand steekt. Voldoet hij nu aan A's hevel dan is B strafbaar wegens brandstichting, want zijn beroep op overmacht gaat niet op; een bedreiging met een pak slaag is niet van dien aard, dat hij daarvoor behoorde te zwichten. A zlal echter ook kunnen worden gestraft, omdat bij' door bedreiging met gewield de brandstichting opzettelijk heeft uitgelokt.

Verschilpunten tusschen doen plegen en uitlokken: lo Bij doen plegen is de materieele (feitelijke) dader strafrechtelijk niet aansprakelijk, hetzij wegens ontoerekeningsvatbaarheid, hetzij wegens het ontbreken van opzet of schuld.

2o Doen plegen is strafbaar, onverschillig op welke wijze en door welk middel men heeft doen plegen. Uitlokking is slechts strafbaar, wanneer de uitlokker heeft gebezigd bepaalde in de wet uitdrukkelijk opgenoemde middelen, vgl. art. 55 2o.

't DOEN PLEGEN VAN OVERTREDINGEN

Ook overtredingen kan men, aangezien bij geen enkele overtreding opzet ondenkbaar is, doen plegen. Intusschen zal hier slechts in heel enkele gevallen de strafrechtelijke aansprakelijkheid van dengene, die de overtreding feitelijk pleegde, zijn uitgesloten (bijv. in de gevallen van de art. 44 al. 1 en 51 al. 2). Degene toch, die in strijd met de strafbepaling iets gedaan of nagelaten heeft, wordt zonder dat de rechter een bijzonder 'onderzoek naar diens schuld doet, alleen door het feit van het handelen of niet handelen als dader aansprakelijk gesteld. Hij kan dus niet als manus ministra worden aangemerkt en van dengene, die de eigenlijke intellectueele bewerker van het plegen van de overtreding was, kan dus niet worden gezegd, dat hij den ander de overtreding heeft doen plegen.

Betwist is de vraag of iemand om middellijke dader van eenig strafbaar feit te kunnen worden genoemd, ook zélf het strafbare feit, dat de uitvoerder pleegt, rechtens moet kunnen

Sluiten