Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

188

POGING, DADERSCHAP EN DEELNEMING

de onzekerheid gelaten in hoeverre de door de wiet niet uitdrukkelijk strafbaar gestelde persoon als deelnemer, hetzij als mededader, uitlokker of medeplichtige, toch weer onder de toepassing van de strafwet mag worden gebracht. Zoo doet zich, om maar één voorbeeld te noemen, bij het delict van art. 221 al. 1 sub 1 die vraag voor met betrekking tot hem, die schuldig of vervolgd wordende Wegens misdrijf, zich laat verbergen.

Verder doen zich nog gevallen voor, dat de strafwet een bepaalde handeling straffeloos heeft gelaten, doch het uitlokken tot die handeling of medeplichtigheid daaraan als bijzonder misdrijf strafbaar heeft gesteld. Zelfbevrijding uit de gevangenis bijv. heeft onze strafwet straffeloos gelaten. Art. 223 stelt echter wèl strafbaar dengene, die zoo'n gevangene bevrijdt of bij zjjn bevrijding behulpzaam is. Nu is het de vraag, en daarover loop en de meeningen uiteen, of het geoorloofd is den gevangene, van wien de hoofdhandeling uitgaat, bijv. als uitlokker tot of medeplichtige aan het misdrijf van art. 223 toch weer onder het bereik der strafwet te brengen.

§ 35. Uitlokicing A. BEGRIP

Uitlokken beteekent iemand verlokken tot iets, overhalen tot iets. Tot het wezen van de uitlokking behoort, dat de uitlokker den wil tot het plegen van een feit bij den uitgelokte in het leven heeft geroepen.*) Een persoon, die dus reeds bij zich zelf het opzet heeft gevormd een zeker strafbaar feit te plegen, kan daartoe niet nog door een ander worden uitgelokt. Strafbare uitlokking bestaat in het opzettelijk iemand bewegen, met door de wet aangeduide middelen, tot het plegen van een strafbaar feit, terwijl de uitgelokte inderdaad hetzij dat strafbare feit zelf, hetzij een strafbare poging daartoe, pleegt. De uitlokker verricht dus feitelijk geen handeling en wordt daarom Weieens de intellectueele dader genoemd.

Art. 55 aanhef jo al. 1, 2o zegt: „Als daders van een

*) Dat de uitlokking tot een bepaald persoon gericht wordt is geen vereischte; strafbare uitlokking is ook aanwezig, wanneer bijv. in een advertentie geld wordt beloofd aan hem, die een bepaald persoon een pak slaag geeft.

Sluiten