Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

198

POGING, DADERSCHAP EN DEELNEMING

van „bepalen"!) alleen ten aanzien van dien dader of medeplichtige wien ze persoonlijk aangaan.

Persoonlijke omstandigheden (waartegenover staan de strakste noemen objectieve omstandigheden) zijn: lo omstandigheden, die uitsluitend den persoon van den handelende betreffen, hoedanigheden of betrekkingen ook buiten verband, met zijn werkzaamheid aan het delict bijv. gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoomist zijner verstandelijke vermogens, nationaliteit, leeftijd, ambtelijke hoedanigheid, beroep, familiebetrekking en recidive; 2o omstandigheden, die ofschoon speciaal verband houdende met de werkzaamheid van den handelende aan het delict, toch verknocht zijn aan den persoon, bijv. eenige schakeering van het opzet, de voorbedachte raad (tenminste als strafverzwarende omstandigheid werkende).

Voorbeelden van persoonlijke omstandigheden:

a) waardoor de strafbaarheid wordt uitgesloten. Stel dat de dader wegens ontoerekeningsvatbaarheid (art. 44) niet strafbaar is, dan zal die strafuitsluitingsgrond niet werken ten gunste van den mededader of medeplichtige van den niettoerekeningsvatbare.

b) waardoor de strafbaarheid wordt verminderd. Art. 308 houdt in een strafvermindering voor de moeder, die onder de werking van vrees voor de ontdekking harer bevalling, haar pasgeboren kind te vondeling legt; deze strafverminderingsgrond geldt nu alleen ten aanzien van de moeder en kan niet door den mededader of medeplichtige aan het delict worden ingeroepen.

c) waardoor de strafbaarheid wordt verhoogd. Iemand pleegt een mishandeling tegen zijn moeder, de strafverhooging van art. 356 sub 1 zal niet toepasselijk zijn op den mededader of den medeplichtige aan het delict, 't Zelfde is het geval, wanneer ten aanzien van één der deelnemers, wegens recidive strafverzwaring intreedt; deze zal dan niet gelden voor de anderen bij het strafbare feit als daders of medeplichtigen betrokkenen.

Art 58 zwijgt, gelijk reeds opgemerkt, over de persoonlijke omstandigheden, die de strafbaarheid bepalen; over de gevallen waarin de persoonlijke omstandigheid een „constitutief

Sluiten