Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

200

POGING, DADERSCHAP EN DEELNEMING

De laatstbedoelde objectieve omstandigheden, dus die welke alleen het gevolg der handeling betreffen, komen óók ten laste van de uitlokkers en medeplichtigen. Herinnerd wordt aan hetgeen hierboven werd opgemerkt n.1., dat de uitlokkers en medeplichtigen aansprakelijk zijn voor de objectieve verzwarende omstandigheden, die het gevolg zijn van het strafbare feit, dat ze opzettelijk hebben uitgelokt of bevorderd.

§ 38. Regeling der aansprakelijkheid van deelnemers aan drukpersdelicten

A. BETEEKENIS DER UITDRUKKING: MISDRIJVEN DOOR MIDDEL VAN DE DRUKPERS GEPLEEGD

Hieronder verstaan we die misdrijven, welke bestaan in een opzichzelf strafbare openbaring van gedachten, aan het publiek gericht en door middel van de drukpers gepleegd, bijv. opruiing, beleediging door middel van een gedrukt stuk. Oplichting daarentegen, ook al geschiedt ze door middel van de pers, valt buiten het begrip drukpersdelict, omdat met de publicatie in dit geval het strafbare feit nog niet voltooid is, maar daarvoor de afgifte van het goed noodig is. Alleen dan spreekt men dus van een eigenlijk drukpersdelict, wanneer in het gedrukte stuk zelf het strafbare feit ligt opgesloten.x)

Vrijheid van drukpers verdraagt geen preventief toezicht d. w. z. hiermee is niet vereenigbaar een censuur, de eisch van een voorafgaand verlof van de overheid om zijn gedachten of gevoelens door middel van de drukpers te openbaren. Die vrijheid heeft art. 7 G. W. voor Nederland onder haar hoede genomen. Hoewel nu de I. S. dat grondrecht voor Indië niet heeft gewaarborgd, geldt toch sedert Stbl. 1906 No. 70 ook hier te lande het beginsel van drukpersvrijheid. Niettegenstaande die vrijheid blijft het recht der regeering tot het nemen van repressieve maatregelen onaangetast. Is door middel van de drukpers de strafwet overtreden, dan is ze bevoegd over te gaan tot strafrechtelijke vervolging van degenen, die deswege aansprakelijk zijn.

x) Aldus Simons 1 blz. 299-300 en Noyon aant. 7 op de artt. 53 en 54.

Sluiten