Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

202

POGING, DADERSCHAP EN DEELNEMING

slechts verleend heeft als hulp, kan hij! slechts als medeplichtige worden aangemerkt. De handelingen daarentegen van den drukker en den redacteur als zoodanig leveren medeplichtigheid op, omdat daardoor slechts de tot standkoming van het strafbare feit wordt bevorderd, 't Is echter duidelijk, dat wanneer drukker of redacteur zich niet beperken tot de werkzaamheden, die het beroep van drukker of redacteur medebrengen, maar bijv. zelf een stuk schrijven of door een ander latende schrijven zelf het initiatief tot publicatie nemen, zij als daders (mededaders) van het drukpersdelict moeten worden beschouwd.

Wat. de medewerking van den verspreider (colporteur) betreft, diens handelingen hebben plaats na de publicatie, dus nadat het drukpersdelict zijn beslag heeft gekregen, zoodat ze onder geen enkelen vorm van deelneming kunnen worden gebracht, doch alleen onder het begrip „begunstiging" (Zie de z. g. n. verspreidingsmisdrijven: o. a. de artt 137, 144, 161, 163, 282, en 321).

D. AFWIJKENDE BEPALHÏGEN OP DEZE ALG. REGELEN OMTRENT SCHULD EN DEELNEMING Evenals in de meeste wetgevingen heeft ook de onze een aanvulling van de gewone voor deelneming geldende voorschriften ten aanzien van de drukpersdelicten noodig geoordeeld. Die bijzondere regelen zijn te vinden in de artt. 61 en 62 en hebben de strekking in de gewone regels der aansprakelijkheid voor drukker en uitgever verzachting te brengen. In andere wetgevingen hebben die aanvullende voorschriften het karakter van verscherping.

Zoo bijv. kent men o.a. in België het stelsel van successieve en exclusieve verantwoordelijkheid, krachtens welke schrijver, uitgever en drukker in de genoemde volgorde voor het drukpersdelict verantwoordelijk zijn, waarbij de aansprakelijkheid voortvloeit uit het enkele feit, dat ze tot de publicatie medewerkten, zonder dat voor de strafbaarheid het bestaan van opzet met betrekking tot de publicatie van een 'stuk van strafbaren inhoud gevorderd wordt.

'n Dergelijke verscherpte aansprakelijkheid kende ook het Drukpersreglement Stbl. 1856 No. 74. Het met de inwerkingtreding van het nieuwe W. v. Str. vervallen art. 11 bepaalde als

Sluiten