Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

204

POGING, DADERSCHAP EN DEELNEMING

■dat stuk een strafbaren inhoud bleek te hebben, op gTond van hun beroepsmedewerking als deelnemers aan het drukpersmisdrijf werden beschouwd. Naar het nieuwe stelsel is die door uitgever en drukker uit te oefenen censuur overbodig gemaakt en wordt er dientengevolge gewaakt tegen elke belemmering in de uitoefening van hun beroep. We vinden n. I. thans in art. 61 bepaald, dat de uitgever als zoodanig niet wegens deelneming aan het drukpersmisdrijf wordt vervolgd, indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan i lo dat zijn naam en woonplaats op het gedrukte stuk vermeld staan, 2o dat de dader bekend is of op eerste aanmaning na den rechtsingang door den uitgever bekend is gemaakt; en in art, 62 lezen We, dat de drukker als zoodanig niet mag worden Vervolgd indien lo zijn naam en woonplaats op het drukwerk vermeld staan en 2o de persoon op wiens last het stuk gedrukt is (meestal de uitgever) bekend is of op de eerste aanmaning na den rechtsingang door den drukker is bekend gemaakt. *)

Is aan de twee genoemde voorwaarden voldaan, dan zal de uitgever resp. de drukker als zoodanig niet wegens deelneming mogen worden vervolgd; dan mag dus geen onderzoek worden gedaan naar hunne eventueele medeschuldigheid aan het drukpersdelict. „Als zoodanig" d.w.z. uitgever endrukker genieten het privilege van de artt. 61 en 62 alleen dan, als ze zich bij het verleenen van hun medewerking uitsluitend tot beroepsdaden hebben beperkt; in dat geval behoeven ze geen vrees voor vervolging en straf te hebben, ook al zouden ze, waar ze hun medewerking verleend hebben bekend met den strafbaren inhoud van het door hen uitgegeven resp. gedrukte geschrift, naar de gewone beginselen van deelneming als medeplichtingen (mededaders) kunnen worden gestraft

Is echter een der voorwaarden van art. 61 en 62 niet vervuld, dan is het gemeene recht weer op hen van toepassing en mogen dus uitgever en drukker wegens hun beroepsmede-

*) Deze bepalingen zijn volgens art. 61 2de lid en 62 2de lid niet van

toepassing, als de dader resp. de persoon, die heeft doen drukken niet

vervolgbaar of buiten Ned.-Indië gevestigd was op het tijdstip resp. van de uitgave of van het drukken.

Sluiten