Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

212

STRAF, STRAFSÖORTEN EN MATE VAN STRAF

Cumulatie, opeenhooping van hoofdstraffen, komt ia onze wet niet meer voor.x)

De vrijheidstraf is öf gevangenisstraf öf hechtenis; de eerste is de eenige vrijheidstraf hij opzettelijk gepleegde misdrijven.

Naast de doodstraf, gevangenisstraf en de hechtenis kent de wet als vierde hoofdstraf de geldboete.

Vervallen zijn de o n t e e r e n d e straffen d. z. straffen waaraan van rechtswege ontzetting van rechten en dus een onteerend gevolg verbonden was. Ontzetting van bepaalde rechten is echter mogelijk, maar als bijkomende straf, welke de rechter bij bepaald aangewezen misdrijven met de hoofdstraf kan verbinden. Het bijzondere voor jeugdige misdadigers geldende strafstelsel (lo plaatsing in een tuchtschool; 2o geldboete; 3o berisping vgl. art. 9 2de lid Ned. Swb.) heeft men niet opgenomen, omdat men hier te lande de noodige gegevens miste om te beoordeelen of dit stelsel, hetzij voor alle bevolkingsgroepen, hetzij alleen voor Europeanen overgenomen kon worden. Zie hierboven § 24.

§ 40. De doodstraf

Werd onder de heerschappij van het vroegere strafrecht de doodstraf algemeen verdedigd en was ze toentertijd het voornaamste strafmiddel,2) sedert de hervormingsbeweging op dit gebied in de tweede helft der achttiende eeuw vond die straf ernstige bestrijding.3)

Velen twijfelen aan het zedelijk recht van den Staat om

!) „Vrnheidsberooving en geldboete zijn straffen van zoozeer verschillenden aard en strekking, dat gelijktijdige oplegging van beide aan denzelfden persoon voor hetzelfde feit zich niet laat verdedigen, hoe dikwijls zoodanige cumulatie in het geldende recht ook voorkome." Aldus de Mem v Toel. Ned. Swb.

2) In de C. P. was de doodstraf bij 34 misdrijven bedreigd, terwijl de verscherpte doodstraf op vadermoord stond, art. 13 C. P.

3) Onder anderen door Cesare Beccaria in zijn beroemd werk ,D e i Delitti e delle Pene" verschenen te Milaan, 1764. Beccaria bestreed de doodstraf, „omdat ze de menschheid een voorbeeld van gruwel en ruwheid voor oogen stelt".

Sluiten