Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

216

STRAF, STRAFSÖORTEN EN MATE VAN STRAF

de gevangenisstelsels kan hier niet worden stilgestaan; *) nagegaan zal echter Worden de regeling dier straffen onder de oude en de nieuwe wetgeving.

In overeenstemming met de verdeeling der strafbare feiten in misdrijven en overtredingen kent ons strafwetboek evenals het Ned. slechts twee vrijheidstraffen, n.1. gevangenisstraf en hechtenis; tegen deze verdeeling verzetten zich blijkens opgedane ervaring geen specifiek Indische toestanden; wel dwongen deze laatste, wat de wijze van uitvoering dier straffen betreft, hier en daar belangrijk van de in het moederland geldende regeling af te wijken.

De gevangenisstraf is de vrijheidstraf voor hen, wier daden het kenteeken dragen van zedelijke verdorvenheid en booze hartstocht; de hechtenis is de vrijheidstraf voor anderen, wier vergrijpen wel in het belang der openbare orde beteugeling behoeven, maar die genoemde trekken niet vertoonen.

In Nederland geldt het stelsel der afzonderlijke opsluiting; gevangenisstraf van vijf jaren of minder wordt daar geheel, gevangenisstraf van langeren duur gedurende de eerste vijf jaren in eenzame afzondering ondergaan; daarna worden de gevangenen in gemeenschap gebracht en in klassen verdeeld (Zie de artt. 11-14 Ned. W. v. Str.). "

De toepassing van het stelsel van cellulaire gevangenisstraf stuit, zelfs in den vorm voorkomende in art. 13 W. v. Str. v. Eur. v. 1898, voor Indië op ernstige bezwaren. Men mist alle

1) Twee stelsels staan hier voornamelijk tegenover elkaar 1° dat der afzonderlijke opsluiting, beoogende onafgebroken, strenge afzondering van de andere gevangenen, een stelsel het eerst toegepast in Peunsylvanië (N. Amerika), daarom ook wel Pennsylvanische stelsel genoemd en 2° het zgn. Auburnsche systeem, waarbij de gevangenen slechts 's nachts worden afgezonderd, doch overdag gemeenschappelijk in werkzalen worden geplaatst, terwijl ze bij hun arbeid een absoluut stilzwijgen moeten in acht nemen,, welk gebod door strenge straffen gehandhaafd wordt (silent system).

Een derde systeem van jongeren datum is het zgn. Osbornestelsel, zoo genoemd naar den Amerikaanschen gevangenisdirecteur Thomas Mott Osborne, berustende op het beginsel van selfgovernment der gevangenen, toegepast in de groote Amerikaansche gevangenis Singsing. In de centrale gevangenis voor Europeanen te Semarang worden sedert kort met een aan Indische toestanden aangepast Osbornesysteem proeven genomen, tot dusverre naar het schijnt met succes.

In Nederland bestaat het stelsel van afzonderlijke opsluiting hetwelk, dagteekenende van het jaar 1861, bij de invoering van het nieuwe wetboek van strafrecht in 1886 gehandhaafd werd.

Sluiten