Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRAF, STRAFSÖORTEN EN MATE VAN STRAF

223

geval in het belang der openbare orde worden bevolen door het Hoofd van plaatselijk bestuur, binnen wiens ressort de veroordeelde zich bevindt, welke ambtenaar verplicht is onverwijld daarvan aan den Directeur van Justitie kennis te geven (art. 16 lid 3).

De gevangenisstraf wordt geacht geheel te zijn ondergaan, indien de straftijd zonder herroeping is verstreken.

Bij de wet op de voorwaardelijke invrijheidstelling werd een nauw verband gelegd tusschen deze instelling en de reclasseerin^_der__gevangenen; dit bleek ons reeds uit art. 8bis der Herziene Ord. Reciasseering is de zorg voor ontslagen gevangenen met het doel dezen, wanneer ze in de maatschappij terugkeeren, een passenden Werkkring te verschaffen en aldus herhaling van misdrijf te voorkomen. Vroeger Was deze reciasseering uitsluitend een particuliere aangelegenheid en Wel van het Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen, opgericht in 1823. Deze instelling en ook andere reclasseeringsinstellingen arbeiden in Nederland aan de reciasseering en dank zij de instelling van de voorwaardelijke invrijheidstelling en de voorwaardelijke veroordeeling kunnen ze beter dan vroeger hun doel bereiken. Sedert 1923 bevordert ook de Staat echter de reciasseering (Reclasseeringsregeling 1923), waarbij van het principe wordt uitgegaan, dat de uitoefening van reclasseeringsiwerk zooveel mogelijk in handen van het particulier initiatief moet worden gelaten en, dat eerst als dat te kort schiet, door den Staat rechtstreeks moet worden ingegrepen. Bij Gouv. Besl. van 5 Aug. 1927 No. 19 werd hier te lande een Centraal College voor de Reciasseering ingesteld, welks taak het is algemeen toezicht uit te oefenen op den reclasseeringsarbeid en op de naleving der wettelijk gestelde voorwaarden, alsmede den Directeur van Justitie in deze materie voorlichting te verleenen. Zie over de Wet van 1915 Ned. Stbl. 247 en den reclasseeringsarbeid in Nederland Simons blzz. 345, 349 en over Gevangeniswezen en Reciasseering in Ned. Indië het artikel van Prof. Mr. Schepper in T. Dl. 126 blzz. 150 e.v.

C. DE HECHTENIS De hechtenis is in vergelijking met de gevangenisstraf de lichtere vrijheidstraf, de z.g.n. custodia honesta. De ver-

Sluiten