Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRAF, STRAFSÖORTEN EN MATE VAN. STRAF

227

ondergaan, werden daarentegen in Indië steeds in verreweg de meeste gevangenissen zoowel de tot gevangenisstraf als de tot tuchthuisstraf veroordeelden opgenomen. Daarom vinden we in art. 28 slechts bepaald, dat gevangenisstraf en hechtenis in hetzelfde gesticht kunnen worden ondergaan, mits in afzonderlijke afdeelingen. Het zal echter nog ettelijke jaren duren eer overal de tot hechtenis veroordeelden in afzonderlijke afdeelingen van gevangenissen zullen kunnen worden opgenomen.1) Wel zijn op vele plaatsen centrale gevangenissen, waarin de tot gevangenisstraf veroordeelden, voor zoover die althans niet bij de Ombilinmijnen SaWlah Loento (Sumatra's Westkust) of bij groote algemeene werken (zooals bv. de Bedadoengwerken in Besoeki) worden te werk gesteld, zullen worden opgesloten, maar de bouw van de vereischte nieuwe gevangenissen vordert langzaam, zoodat het nog wel lang zal duren eer aan het voorschrift van art 28 geheel zal zijn voldaan.2)

1) Met deze omstandigheid werd dan ook bhjkens art. 36 al. 3 „Gestichtenreglement" rekening gehouden.

2) in 1910 werd besloten tot den bouw van dergelijke centrale gevangenissen te Cheribon, Pekalongan en Madioen.

Men onderscheidt districts- en landsgevangenissen. De eerste, welke gevonden worden op de districtshoofdplaatsen, dienen m hoofdzaak tot bewaring van voorloopig aangehoudenen, doortrekkende gevangenen en tot opneming van door de regentschapsgerechten tot hechtems veroordeelde

Volgens het Gestichtenreglement (art. 1 sub 2) worden districtsgevangenissen en arrestantenlokalen niet als gevangenissen m den zin van dat reglement aangemerkt. ,'-*M tJ ■■ „

Landsgevangenissen treft men aan op alle gewestelnke en afdeelingshoofdplaatsen op Java en Madoera en in de Buitengewesten ook elders. Ze zgn bestemd tot opneming van alle gevangenen, onverschillig tot welken landaard dezen behooren. _ « .

Uitsluitend tot opneming van Europeanen znn bestemd de volgende inrichtingen : _ ... •

o) de Centrale gevangenis voor Europeanen te Semarang. Hierin worden opgenomen alle Europeesche gevangenen, die veroordeeld znn tot een gevangenisstraf van langer dan één maand; wanneer ze in de Buitengewesten hebben terecht gestaan, voor zoover ze veroordeeld zijn tot langer dan drie maanden gev. straf. , -J

6) het civiel gedeelte van het Civiel- en Militair Gevangenhuis te Weltevreden.

Uitsluitend voor Inlanders en V. O. . „ , * u m t ; .\

o) de landsgevangenis en het gestraftenkwartier te Glodok (Batavia;, 6) de landsgevangenis voor Inlanders te Semarang. c) het gestraftenkwartier te Ml aten (Semarang). Verder heeft men gestraftenkwartieren op Noesa Kambangan (Banjoemas) Zuid-West-Djember (Besoeki) en te Sawah Loento (Ombihnmnnen.)

Sluiten