Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRAF, STRAFSÖORTEN EN MATE VAN STRAF

229

zijn, dan bestaat er geen reden om hen van de toepasselijkheid van' den in art. 24 gestelden regel vrij te stellen.

De duur der tijdelijke gevangenisstraf en der hechtenis, bepaalt art. 27, wordt in de rechterlijke uitspraak in dagen, weken, maanden en jaren en niet in gedeelten daarvan aangewezen.

D INGANG DER STRAFFEN EN TOEREKENING DER PREVENTIEVE HECHTENIS De bepaling van den ingang der straffen heeft speciaal beteekenis voor de vraag, wanneer de straf eindigt. Krachtens art. 32 gaan de gevangenisstraf en de hechtenis voorzoover elk dezer straffen betreft in: t.a.v. veroordeelden, die zich voorloopig in verzekerde bewaring bevinden, op den dag Waarop de rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan en t.a.v. andere veroordeelden op den dag van de tenuitvoerlegging der rechterlijke uitspraak. De afwijking van het beginsel, dat de straftijd ingaat op den dag der tenuitvoerlegging der straf, ten aanzien van gedetineerde veroordeelden, vindt daarin baai- verklaring, dat de tenuitvoerlegging van rechterlijke gewijsden in Indië wegens den vaak grooten afstand tusschen de plaats waar het eindvonnis gewezen wordt en die waar de veroordeelde zich in verzekerde bewaring bevindt, in vele gevallen groote vertraging ondervindt

Zijn bij dezelfde rechterlijke uitspraak gevangenisstraf en hechtenis opgelegd ter zake van feiten, waarvoor of voor één van welke de veroordeelde zich voorloopig in verzekerde bewaring bevindt, en erlangt die uitspraak voor alle veroordeehngen op hetzelfde tijdstip kracht van gewijsde, dan gaat de gevangenisstraf in op dat tijdstip en de hechtenis onmiddelhjk nadat de gevangenisstraf is ondergaan (art. 32 2de lid). .

Bij ontvluchting van een veroordeelde tijdens het ondergaan van zijn straf, wordt de tijd dientengevolge doorgebracht buiten de plaats, waar hij zijn straf moet ondergaan, niet in rekening gebracht op den duur der straf (art. 34). Evenmin als in het Nederlandsche vinden We in het Indische wetboek een imperatief voorschrift tot toerekening van den tijd door den veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging der rechterlijke uitspraak in preventieve hechtenis doorgebracht. Men

Sluiten