Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

240

STRAF, STRAFSÖORTEN EN MATE VAN STRAF

het algemeen toezicht opgedragen aan het O. M., doch deze bepaling kon niet worden overgenomen wegens het ontbreken hier te lande van een uniforme regeling in zake de executie van strafvonnissen.

Vol gens het tweede lid van art. 14d kan de rechter, indien hij daartoe termen vindt, bijl zijn bevel aan een in Ned. Indië gevestigde, rechtspersoonlijkheid bezittende, instelling, aan den houder van een aldaar gevestigde inrichting of aan een bijzonderen ambtenaar opdragen aan den veroordeelde ter zake van de naleving der bijzondere voorwaarde(n) hulp en steun te verleenen. Voorschriften ter regeling van dat toezicht en dien bijstand worden bij ordonnantie vastgesteld. Hiermede zijn de grondslagen gelegd voor de reciasseering der voorwaardelijk veroordeelden. De laatstbedoelde ordonnantie (Uitvoeringsordonnantie Voorwaardelijke Veroordeeling) werd afgekondigd bij Stbl. 1926 No. 487, waarbij o. a. voorschriften werden gegeven omtrent de aanstelling van ambtenaren en adjunct-ambtenaren der reciasseering (zie de artt. 11-14).x)

Van alle onherroepelijk geworden uitspraken, waarbij een voorwaardelijke veroordeeling wordt gewezen, moet ten spoedigste vanwege den in het algemeen met de executie belasten ambtenaar, aan den veroordeelde in persoon kennis worden gegeven onder bekendsteïling van de straf en alle voorwaarden waaronder de strafopschorting geschiedt... Eerst vanaf dat oogenblik loopt de proeftijd bedoeld bij art. 14b lid 2. Kan mededeeling in persoon niet plaats hebben, dan gaat de proeftijd niet in.

E. GEVOLGEN VAN DE NIET-NALEVING DER VOORWAARDEN

Het andermaal plegen van een strafbaar feit, het nietnakomen der voorwaarden heeft, dit blijkt wel uit art. 14a, niet van rechtswege tengevolge, dat het veroordeelend vonnis

!) Voorloopig dacht men te kunnen volstaan met de aan den reclasseeringsambtenaar toegedachte taak op te dragen aan Europeesche en Inlandsche ambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur. Neemt de voorwaardelpe yerocrdeeling in beteekenis toe, dan zou in elk ressort van een raad van justitie een reclasseeringsamhtenaar kunnen worden geplaatst bv. de personen, die al dan niet onder gouvernementssubsidie op de hoofdplaatsen in het belang van Pro Juventute of andere reclasseeringsinstellingen werkzaam zijn.

Sluiten