Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRAF, STRAFSÖORTEN EN MATE VAN STRAF

241

kan worden geëxecuteerd; daartoe is een nader bevel noodig van den rechter, die de voorwaardelijke veroordeeling heeft uitgesproken, een bevel, dat ^op voorstel van den ambtenaar, die in het algemeen met de executie is belast, Wordt gegeven. De wet regelt de daarbij te volgen procedure, zie daaromtrent Tweede afdeeling art, 3 Stbl. 1926 No. 251. De procedure draagt, tenzij de summiere kennisneming der stukken den rechter aanleiding geeft om het voorstel of het verzoek al dadelijk buiten verdere behandeling te laten, een contradictoir karakter. De veroordeelde en degene, die met verleenen van bijstand belasLJSo worden ,als ze -tegenwoordig zijn gehoord. Het onderzoek vindt als regel plaats met gesloten deuren. Zie art. 4 lid 1 en 4 van aangehaald Staatsblad. De beslissingen moeten met redenen omkleed zijn en zijn niet aan eenig rechtsmiddel onderworpen.

Ook dan wanneer de onherroepelijke veroordeeling vaststaat en de niet-nakoming der voorwaarden door den rechter wordt aangenomen, behoeft de last tot tenuitvoerlegging niet te worden gegeven. De rechter kan bepalen, dat den veroordeelde op een nader door den rechter te bepalen dag en wijze een waarschuwing zal worden toegediend; zelfs kan de vordering tot executie zonder meer worden afgewezen, zoodat het ook zonder waarschuwing afloopt.

Krachtens art. 14e kan nadat eenmaal het vonnis is gewezen, door den rechter, die in eersten aanleg uitspraak heeft gedaan1), wjjzigingen worden gebracht in de bij het bevel gestelde bepalingen: hetzij in de voorwaarden, of den termijn, waarvoor deze binnen den proeftijd gelden, of in den proeftijd zelf. Tenslotte is ook deze wijziging mogelijk, dat het verleenen van bijstand aan een ander wordt opgedragen dan die daarmee tevoren was belast. Ambtshalve kan de rechter die wijzigingen niet aanbrengen; daartoe is noodig öf een voorstel van den met de executie belasten ambtenaar öf een verzoek van den veroordeelde. Besluit de rechter tot verlenging van den proeftijd,

*) In het Ned. wetboek staat daartoe aangewezen: de rechter, die de voorwaardelijke veroordeeling heeft uitgesproken. Dit kan dus ook de appèlrechter zgn. Met het oog op de groote afstanden heeft men hier anders bepaald.

16

Sluiten