Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRAF, STRAFSÖORTEN EN MATE VAN STRAF

257

herroepelijk geworden zijn van het vonnis, de vroegere veroordeeling inhoudende.

Bij ieder artikel wordt afzonderlijk geregeld welke de gevolgen der herhaling zijn. De strafverzwaring kan bestaan in een verhooging van het speciale strafmaximum (somtijds bv. bij art. 517 in verdubbeling daarvan), in omwisseling van de geldboete met hechtenis (bijv. art. 516), of wel in toepassing van een bijkomende straf. (bv. art. 161).

Naar art. 28 Inv. Ver. bepaalt, doet het niet ter zake of de vroegere veroordeeling of vrijwillige betaling onder de heerschappij van het oude of de nieuwe wetgeving heeft plaats gevonden, noch of onder de oude wet het feit een andere qualificatie droeg, bijv. vroeger misbruik van vertrouwen, nu verduistering.x)

§ 47. Samenloop van strafbare feiten

A. BETEEKENIS VAN DE LEER VAN DEN SAMENLOOP

Deze leer, waaraan de Vide Titel van het strafwetboek gewijd is, heeft in hoofdzaak betrekking op de mate van straf, die kan worden opgelegd en op de verhooging van het bedreigde maximum. Dit onderwerp, dat dus nauw verband houdt met de straftoemeting, behoort tot een der ingewikkeldste en moeilijkste vraagstukken der rechtsdogmatiek.

In de praktijk is deze kwestie intusschen niet van overwegende beteekenis en dat wel in de eerste plaats, omdat naar de nieuwe strafrechtsrichting het zwaartepunt der straftoemeting in hoofdzaak ligt in de gezindheid van den dader en dit punt slechts in geringe mate beïnvloed wordt door de omstandigheid, dat de beklaagde zich aan meerdere strafbare feiten heeft schuldig gemaakt en de vraag op welke wijze die feiten samenloopen. Maar bovendien heeft de samenloop slechts invloed op het bedreigde strafmaximum en dit laatste wordt slechts in een betrekkelijk gering aantal gevallen bereikt.

i) Tengevolge van de wijziging van art. 28 Inv. Ver. (Stbl. 1918 No. 269), in werking getreden op 1 October 1918, zullen de nieuwe bepalingen omtrent recidive tevens toepassing kunnen vinden, wanneer beklaagde onder de heerschappij van het oude strafwetboek wegens een soortgelijk misdrijf als waarvoor hij nu vervolgd wordt, is veroordeeld tot een andere straf dan gevangenisstraf.

17

Sluiten