Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN STRAFVOLTREKKING

273

maals kunnen vervolgd worden, immers het eenmaal gewezen vonnis is een onherroepelijk vonnis, een gewijsde.1)

Onbevoegdverklaring, nietigverklaring van de dagvaarding en niet-ontvankelijkverklaring van het 0. M. — voor de Euro peesche rechtbanken — beletten een nieuwe vervolging tegen denzelfden persoon bij den bevoegden rechter en een nieuwe vervolging met een ontvankelijke actie niét. Immers in die gevallen heeft er wel een uitspraak plaats gehad, maar heeft het feit in de dagvaarding omschreven nog geen punt van rechterlijk onderzoek uitgemaakt. 2)

Heeft de zaak het niet tot de openbare terechtzitting gebracht, hetzij dat de Landraadsvoorzitter krachtens art. 250 al. 2 I. R. een afwijzende beschikking heeft genomen, welke door den Raad v. Justitie bekrachtigd werd, hetzij dat de (Ass.-) Resident in gevolge art. 80 I. R. de zaak heeft gedeponeerd, dan belet het een en ander niet absoluut een nieuwe vervolging tegen den verdachte of beklaagde wegens hetzelfde feit. Art. 76 is hier niet van toepassing. Politie en justitie zullen een nieuwe vervolging mogen instellen, wanneer bijv. belangrijk nieuw bewijsmateriaal gevonden is.

B. DE KRACHT VAN HET GEWIJSDE VAN EEN BUITENLANDSCHEN RECHTER

Art. 76 al. 2 beperkt ten aanzien van vonnissen afkomstig van een anderen dan den sub A genoemden rechter de kracht van het gewijsde tot: lo vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging 2o veroordeeling gevolgd door geheele uitvoering, gratie of verjaring der straf. Het gewijsde afkomstig van een vreemden rechter heeft dus, voor zoover het vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging inhoudt, volkomen dezelfde kracht als

x) Herinnerd wordt hier aan de omstandigheid, dat eindvonnissen door den Landraad in zake van misdrijf gewezen, slechts vatbaar zgn voor revisie bij den Raad. v. Justitie voorzoover ze geen algeheele vrij spraak van het ten laste gelegde inhouden.

*) Ten aanzien van nietigverklaring van de dagvaarding werd in dien zin beslist bg Arr. H. R. 12 December 1904 W. 8165.

18

Sluiten