Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

274

RECHT TOT STRAFVORDERING

dat van den Nederlandschen of Ned.-Indischen rechter.1) Gewijsden van een buitenlandschen rechter, veroordeeling inhoudende, sluiten alleen dan een tweede vervolging over hetzelfde feit tegen denzelfden persoon hier te lande uit, wanneer de veroordeeling gevolgd is hetzij door geheele uitvoering der straf, hetzij gratie verleend is of de uitgesproken 'straf is verjaard. De overweging, die den wetgever tot deze beperking geleid heeft, is deze, dat het enkele feit der veroordeeling, zonder dat de straf is ondergaan of het recht tot uitvoering daarvan vervallen, geen vrijbrief mag geven aan hem die door de vlucht zich aan de uitvoering zijner straf onttrokken heeft

C. „HETZELFDE FEIT"

Men lette er op, dat het recht tot strafvervolging volgens art. 76 alleen verloren gaat, wanneer de tweede vervolging zou loopen over hetzelfde feit waarover den eersten keer bij onherroepelijk vonnis reeds beslist werd. Wanneer kan men nu echter zeggen, dat dit het geval is? Over deze belangrijke kwestie loopen de meeningen zeer uiteen.

Volgens sommigen zou „het feit" beteekenen „hetzelfde strafbare feit", 't Gevolg dezer opvatting is dan dat, als bijv. is ten laste gelegd het wegnemen van eens anders goed zonder vermelding, dat dit geschiedde met het oogmerk tot wederrechtelijke toeëigening na een onherroepehjk vonnis van ontslag van rechtsvervolging tegen dienzelfden per soon in rechte kan worden opgetreden met een nieuwe dagvaarding, loopende over hetzelfde materieele feit, maar thans met de opneming in de akte van tenlastelegging van het oogmerk tot wederrechtelijke toeëigening. Immers die tweede strafvervolging loopt niet over hetzelfde strafbare feit, waar de eerste dagvaarding geen strafbaar feit inhield.

!) Ongetwijfeld is ons stelsel ten aanzien van buitenlandsche vonnissen door de opneming van het ontslag van rechtsvervolging wel wat te ruim. Immers wanneer de rechter in den vreemde bg vonnis verklaart, dat (een in Ned.-Indië gepleegd feit volgens de in dat vreemde land geldende wetgeving niet strafbaar is en dus ontslaat van rechtsvolging, dan belet die uitspraak de vervolging ook hier te lande.

Sluiten