Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN STRAFVOLTREKKING

279

worden berekend. Bij voortdurende delicten begint de verjaringstermijn te loopen nadat de met de norm strijdende toestand heeft opgehouden te bestaan. Bij gewoontedelicten (gewoonteheling, koppelarij) zal die termijn eerst beginnen te loopen, wanneer door meerdere feiten van het gewoonte maken is gebleken. Bij de strafbare feiten, die in een nalaten bestaan, vangt de verjaringstermijn aan den dag na dien, waarop het gevolg niet meer kan worden verhinderd of de voorgeschreven handeling niet meer kan worden verricht.

Art. 79 noemt drie bijzondere groepen van misdrijven, waarhij op grond van practische overwegingen van den in art. 78 gestelden regel wordt afgeweken.

Bij valschheid of muntschennis vangt de termijn eerst aan op den dag na dien waarop gebruik is gemaakt van het voorwerp, waarop die misdrijven zijn gepleegd; bij de misdrijven omschreven in de artt. 328, 329, 330 en 333 op den dag na dien der bevrijding, of van den dood van hem tegen wien onmiddellijk het misdrijf gepleegd is; bij de overtredingen omschreven in de artt. 556, 557 en 558 op den dag na dien, waarop in gevolge bepalingen van algemeene verordeningen, Voorschrijvende dat registers van den burgerlijken stand ter griffie van een rechterlijk college zullen worden overgebracht, de overbrenging der registers waaruit de overtreding blijkt, heeft plaats gehad (art. 79 derde nummer aldus gew. bij Stbl. 1921 No. 560).

De gevallen, waarin de loop der verjaring wordt gestuit of geschorst vinden we vermeld in de artt. 80 en 81. Het gevolg van de stuiting is, dat de vóór de stuiting verloopen tijd bij het opnieuw loopen der verjaring niet meer meetelt en een nieuwe verjaringstermijn na de stuiting aanvangt. Elke daad van vervolging1) stuit de verjaring, mits die daad den vervolgde bekend of op de bij algemeene verordening daarvoor bepaalde wijze bekend gemaakt zij.

Schorsing daarentegen heeft deze werking, dat zoolang de schorsingsoorzaak aanwezig is, de termijn van verjaring niet loopt; is ze echter ten einde dan telt de vóór de schorsing

!) Daarmee wordt bedoeld elke daad uitgaande van de tot vervolging bevoegde autoriteit.

Sluiten