Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

280

RECHT TOT STRAFVORDERING

verloopen tijd bij den nieuw loopenden termijn en rekent dus mede voor de voltooiing daarvan.

Schorsing der verjaring heeft plaats door de schorsing der strafvervolging ter zake van een praejudicieel geschil dit is b.v. het geval wanneer in een aanhangig strafproces een kwestie van civielrechtelijken aard rijst, waarover de beslissing van den burgerlijken rechter moet worden ingeroepen, vgl. art. 409 Sv.

B. VERJARING VAN DE STRAF

Krachtens art. 84 vervalt het recht tot het ten uitvoer leggen van de straf door verjaring.

Als grond voor de verjaring wordt aangevoerd, dat na lang tijdsverloop met de herinnering aan het gebeurde ook de noodzakelijkheid van de uitvoering der straf vervalt. De termijnen zgn hier langer dan voor de verjaring der strafvervolging en wel twee jaren bij overtredingen, viff jaren bij misdrijven door middel van de drukpers gepleegd en bij andere misdrijven een derde langer dan de termijn der verjaring van het recht tot strafvordering; nooit mag intusschen de verjaringstermijn korter zijn dan de duur der opgelegde straf, x) terwijl het recht tot uitvoering van de doodstraf niet verjaart, (art. 84).

De termijn van verjaring vangt aan te loopen op den dag na dien waarop de rechterlijke uitspraak kan worden ten uitvoer gelegd, d. i. niet altijd de dag, waarop het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan; men denke hier aan den termijn van 14 dagen den veroordeelde gegeven tot het indienen van een gratierequest (artt. 326 — 328 I. R.). Bij ontvluchting gedurende het ondergaan der straf, begint een nieuwe verjaringstermijn te loopen den dag na dien der ontvluchting en bij herroeping van een voorwaardelijke invrijheidstelling geschiedt dit op den dag na dien der herroeping.

Gedurende de bij algemeene verordening bevolen schorsing der tenuitvoerlegging loopt de termijn niet, noch gedurende den tijd dat de veroordeelde zij het ook ter zake van een andere veroordeeling in verzekerde bewaring is.

l) De straf van levenslange gevangenisstraf is dus onverjaarbaar.

Sluiten