Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

289

ALPHABETISCH REGISTER

Blz. Blz.

A Belooning v. gevangenisAangifte 265 arbeid 224n

Aanklacht 265 Benadeelde partij. . 3,209,265

Aanslag 167 Berechting v. strafbare

Aanvang (verjaringster- feiten vöór 1 Jan. 1918

mijn) 98n, 100, 278,279,281 gepleegd. 47,62

„ (verbindende kracht Beroep (ontzetting uit-). 243

der wetsbepalingen) 58 Beroepsdelict 88n3

Aberratio ictus. . . . 138 Bestanddeelen v.h. straf-

Abolitie 270 bare feit 73

Abortus 159,171 Bestuurders (overtredin-

Actio libera in causa. 1Ó9 gen v.-enz.) . . 85,178-179

Adatstrafrecht (grenzen v.h.) 7-9 Beteekenis v. sommige

Aetiologie (crimineele). 17 uitdrukkingen. ... 57

Afdoening buiten proces. 282 283 Bevel (ambtelijk). . . 156-159

Afdwalingsgevallen . 138 Beweegredenen, die den

Afkondiging der wette- Inlander tot misdrijf

lrjke strafbepalingen. 58 voeren 23-26

Afkortingen VII Bewusteloosheid . . . 114

Afloopende misdrijven . 89 Bewijs v. schuld. . . 104,105

Afschaffing strafbepa- Boete (geld-) 238-242

lingen (uitdrukkel. en Boord (strafbare feiten

stilzwijgende). . . . 59-60 gepleegd aan-) ... 64

Ambt 243n Buitenlandsch strafrecht. 63,273

(ontzetting uit-) . . 243-244 „ gewijsde. 273

Ambtelijk bevel . . . 156-159 Bijgeloof bij de Inland-

Ambtelijke hoedanigheid. 252-253 sche bevolking ... 24

Ambtenaren. . . 57ns, 252-253 Bijkomende voorwaar-

Ambtsmisdrijven en den v.d. strafbaarheid. 75,97-98

ambtsovertredingen. . 88,252n

Amnestie 271 C

Anarchistisch misdrijf . 88n Canoniek recht. ... 5,80n

AnOiropoIogie (crimi- Causaliteit (van het doen). 90-95

neele) 18,19,20 n (van het laten) 95-97

Arbeid v. gevangenen . 219,223 Cellulaire opsluiting. . 217-218

224,225 Civielrechtelijk onrecht. 80

„ (binnen en buiten Classificatie v. misdadi-

de muren) .... 227 gers 21

Code Pénal 30,35,37,175n8,212n2

B Codificatie 27,51,53

Begin v. uitvoering. . 166-167 Collectief delict . . . 88ns

Begunstiging 176,205 Commissiedelicten. . . 88

Sluiten